Skip Navigation LinksStartsida > Om BFN > Normgivning

BFN:s normgivning

Allmänna råd, vägledningar och uttalanden

Bokföringsnämnden (BFN) har ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. BFN:s normgivning sker bl.a. genom att nämnden beslutar om allmänna råd (se 1 § författningssamlingsförordningen) om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen.

BFN:s allmänna råd ges ut i en särskild serie som heter "Bokföringsnämndens allmänna råd". De förkortas BFNAR och anges med uppgift om år och ordningsnummer (exempelvis BFNAR 2006:1). I enlighet med vad som gäller för statliga myndigheters normgivning innehåller dessa allmänna råd endast normer som BFN själv beslutat.

De allmänna råden publiceras alltså i BFNAR fristående från det sammanhang i vilket de ingår. Ofta är de relaterade till någon bestämmelse i bokföringslagen eller årsredovisningslagen och måste läsas tillsammans med den bestämmelsen för att kunna förstås på rätt sätt. Ett allmänt råd är därför som regel otillräckligt för den som vill få en fullständig bild av vad som gäller inom aktuellt område.

För att ge en samlad och strukturerad framställning av hur redovisningen bör vara utformad på ett visst område med hänsyn till de författningar och allmänna råd i ämnet som har beslutats ger BFN ut en särskild serie som benämns "Bokföringsnämndens vägledningar". I vägledningarna återger BFN innehållet i lagar och andra författningar, allmänna råd som publicerats i BFNAR-serien och andra redovisningsnormer. Vägledningarna innehåller också kommentarer till normerna. Kommentarerna ger information om hur redovisningen i praktiken ska gå till. De kompletteras med exempel när det behövs för att klargöra sammanhangen. Varje vägledning utformas med hänsyn till användarnas behov. En vägledning utgör en tydlig och lättbegriplig framställning av de krav som ställs på redovisningen inom det område vägledningen behandlar.

En mer begränsad frågeställning behandlar BFN i serien ”Bokföringsnämndens uttalanden”. Uttalandet innehåller liksom vägledningarna allmänna råd. Dessutom ges en motivering till det allmänna rådet.

De allmänna rådens, vägledningarnas och uttalandenas status

De regler som BFN publicerar i BFNAR utgör allmänna råd. Det betyder att det inte är frågan om formellt bindande föreskrifter. Beteckningen allmänna råd ger emellertid inte en alldeles rättvisande bild av reglernas betydelse.

I bokföringslagen ges BFN ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. BFNs allmänna råd får därför normalt anses ge uttryck för vad som är god sed som enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen ska följas. Ett företag kan således endast undantagsvis avvika från de allmänna råden, utan att samtidigt bryta mot lag.

Vägledningarna och uttalandena kommer i allmänhet att återge innehållet i något allmänt råd som nämnden beslutat. I denna del har vägledningen eller uttalandet naturligtvis samma rättsliga ställning som råden. Motsvarande gäller om de innehåller en redogörelse för en bestämmelse i t.ex. bokföringslagen. En bestämmelse i lag ska självklart följas och att den inkluderas i en vägledning eller ett uttalande innebär inte någon ändring i detta avseende.

De kommentarer och exempel som ges i vägledningen eller uttalandet innebär inte tillägg eller ändringar i författningsbestämmelser eller allmänna råd utan tolkar och illustrerar innebörden i dessa.

Äldre normgivning

De allmänna råden har tidigare benämnts rekommendationer och uttalanden. Rekommendationerna har behandlat mera övergripande redovisningsfrågor medan uttalandena tagit sikte på redovisningsproblem i mera avgränsade frågor. 1999 beslutade BFN att ändra de allmänna rådens utformning så att de ansluter till författningssamlingsförordningens bestämmelser. Nämndens rekommendationer och äldre uttalanden kommer efter hand att ersättas med nya allmänna råd. Till dess gäller de gamla rekommendationerna och uttalandena med ställning av allmänna råd.

Vidare publicerades t.o.m. 1986 svar på frågor till nämnden i en cirkulärserie. Samtliga cirkulärsvar från BFN har upphävts med verkan från och med den 1 januari 2000. Självklart kan emellertid de upphävda cirkulärsvaren få betydelse vid bedömningen av förhållanden som rör tiden före detta datum.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02