Skip Navigation LinksStartsida > Redovisningsregler > Allmänna råd

BFN:s allmänna råd

Nedan finns en förteckning över gällande allmänna råd.

De ursprungliga versionerna finns under rubriken Grundtext. De konsoliderade versionerna finns vid grundförfattningarna och innehåller dels de allmänna råden dels alla ändringar inlagda på rätt plats. Äldre konsoliderade och upphävda allmänna råd finns i arkivet.

BFNAR 2001:2, BFNAR 2000:6 och BFNAR 2000:5 har upphävts genom BFNAR 2013:5. De upphävda allmänna råden ska dock fortfarande tillämpas för det räkenskapsår som har inletts före 1 januari 2014 om BFNAR 2013:2 inte tillämpas.

Till många allmänna råd hör antingen en vägledning eller ett uttalande. För att få en samlad och strukturerad framställning av redovisningsreglerna bör tillhörande vägledning eller uttalande läsas istället för det allmänna rådet. Att bara läsa de allmänna råden är som regel otillräckligt för att få en fullständig bild av vad som gäller på området.

*Upphävd genom BFNAR 2013:5. Mer information finns under Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler.

Grundtext Innehåll Konsoliderad version
BFNAR 2015:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring
BFNAR 2014:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2013:5 Upphävande av vissa allmänna råd, uttalanden och rekommendationer på bokföringsområdet
BFNAR 2013:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
BFNAR 2013:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
BFNAR 2013:2 Bokföring konsoliderad version
BFNAR 2013:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
BFNAR 2012:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk
BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering konsoliderad version
BFNAR 2012:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2000:2) om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning konsoliderad version
BFNAR 2011:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1)
BFNAR 2011:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1)
BFNAR 2010:9 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om anläggningsregister (BFNAR 2003:1)
BFNAR 2010:8 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ (BFNAR 2002:11)
BFNAR 2010:7 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:10)
BFNAR 2010:6 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:8)
BFNAR 2010:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:3)
BFNAR 2010:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:2)
BFNAR 2010:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:1)
BFNAR 2010:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2)
BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut konsoliderad version
BFNAR 2009:4 Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar (BFNAR 2002:13)
BFNAR 2009:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1)
BFNAR 2009:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar konsoliderad version
BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag konsoliderad version
BFNAR 2007:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
BFNAR 2007:4 Definitioner och begrepp
BFNAR 2007:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11)
BFNAR 2007:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11)
BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering
BFNAR 2006:19 Allmänt råd om upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om skyldighet att upprätta årsbokslut vid gemensamt bedriven näringsverksamhet (BFNAR 2004:3)
BFNAR 2006:18 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:10)
BFNAR 2006:17 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:8)
BFNAR 2006:16 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:3)
BFNAR 2006:15 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkn. för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m (BFNAR 2002:2)
BFNAR 2006:14 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:1)
BFNAR 2006:13 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:9)
BFNAR 2006:12 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av bidrag av likvida medel i ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ (BFNAR 2002:11)
BFNAR 2006:11 Gränsvärden konsoliderad version
BFNAR 2006:10 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rek.och uttalanden (BFNAR 2000:2)
BFNAR 2006:9 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om materiella anläggningstillgångar (BFNAR 2001:3)
BFNAR 2006:8 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om varulager (BFNAR 2000:3)
BFNAR 2006:7 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om leasingavtal (BFNAR 2000:4)
BFNAR 2006:6 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om inkomstskatter (BFNAR 2001:1)
BFNAR 2006:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om intäkter (BFNAR 2003:3)
BFNAR 2006:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2)
BFNAR 2006:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen (BFNAR 2002:12)
BFNAR 2006:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om anläggningsregister (BFNAR 2003:1)
BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut konsoliderad version
BFNAR 2005:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om Redovisning av fusion (BFNAR 2003:2)
BFNAR 2005:1 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning (kommentar)
BFNAR 2004:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2)
BFNAR 2004:4 Redovisning vid förvärv av leasad tillgång
BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
BFNAR 2004:1 Systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister*
BFNAR 2003:4 Redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar
BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter konsoliderad version
BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion konsoliderad version
BFNAR 2003:1 Anläggningsregister* konsoliderad version
BFNAR 2002:14 Redovisning av försäljning från myntautomat*
BFNAR 2002:12 Tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen konsoliderad version
BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel i ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ konsoliderad version
BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund konsoliderad version
BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund konsoliderad version
BFNAR 2002:8 Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund konsoliderad version
BFNAR 2002:6 Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning
BFNAR 2002:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2)
BFNAR 2002:3 Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund. konsoliderad version
BFNAR 2002:2 Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. konsoliderad version
BFNAR 2002:1 Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. konsoliderad version
BFNAR 2001:5 Redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP)
BFNAR 2001:4 Inkuranstrappa
BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar konsoliderad version
BFNAR 2001:2 Löpande bokföring* konsoliderad version
BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter konsoliderad version
BFNAR 2000:6 Verifikationer*
BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering*
BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal konsoliderad version
BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager konsoliderad version
BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden konsoliderad version
BFNAR 2000:1 Redovisning av återbäring av överskott i SPP
BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag
Arkiv med äldre konsoliderade versioner och upphävda allmänna råd

Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02