Skip Navigation Links

Uttalande - BFN U 94:3

Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

18 och 19 §§ bokföringslagen (1976:125)

Bakgrund

Enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus kan ägare till bostadshus (småhus eller hyreshus) under vissa förutsättningar få sin skatt reducerad. Utgifterna skall avse reparation och underhåll eller om- och tillbyggnad under tiden den 15 februari 1993 - den 31 december 1994. Reduktionen är maximerad enligt vissa regler. Beslut om skattereduktion fattas efter ansökan. Reduktionen kan endast erhållas genom avräkning mot inkomst- och fastighetsskatt.

I detta uttalande behandlas hur skattereduktionen skall hanteras i en bokföringsskyldigs redovisning. Uttalandet tar inte sikte på handelsbolag (för handelsbolag gäller enligt den ifrågavarande lagen särskilda regler).

BFNs bedömning

Skattereduktionen utgör en form av statligt stöd. Vid redovisningen är BFNs rekommendation om Redovisning av statliga stöd (BFN R 5) vägledande.

Reduktionens storlek baseras på faktiska utgifter för byggnadsarbeten. Eftersom stödet är direkt knutet till utgifter i verksamheten bör det påverka rörelseresultatet och inte den beräknade skattekostnaden.

Avser reduktionsbelopp utgifter som kostnadsförs direkt skall det tas upp under övriga rörelseintäkter eller reducera rörelsekostnaderna. Avser reduktionsbelopp utgifter som aktiveras skall det reducera tillgångens bokföringsmässiga anskaffningsvärde eller, om beloppet inte är väsentligt, tas upp under övriga rörelseintäkter.

Skattereduktionen skall om möjligt redovisas samma räkenskapsår som de utgifter reduktionen avser. Det innebär att den bokföringsskyldige skall bedöma i vilken utsträckning reduktion kommer att medges för utgifter under räkenskapsåret och beakta förväntat reduktionsbelopp i bokslutet. Reduktionsbelopp avseende utgifter under tidigare räkenskapsår skall beaktas i bokslutet i den mån detta inte redan gjorts.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02