Skip Navigation LinksStartsida > Aktuellt/Nyheter > Redovisningsregler

Senast beslutade redovisningsregler

Här finns BFN:s senast beslutade redovisningsregler.

Allmänna råd och vägledning - Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring

Den 11 juni 2015 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2015:1) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring.

Ändringen innebär att det förtydligas i punkt 3.5 att ordnade verifikationer är en förutsättning för att få senarelägga bokföringen. Efter ändringen har punkten följande lydelse: ”Bokföringen får senareläggas enligt punkterna 3.6–3.11 endast om verifikationerna i avvaktan på bokföring ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs”.

Ändringen gäller från och med den 11 juni 2015.


Allmänna råd och vägledning - Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 17 november 2014 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2014:1) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att undantaget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening inte behöver tillämpa K3, inte ska gälla om företaget är moderföretag i en större koncern. Ändringen får till följd att mindre moderföretag i större koncerner alltid ska tillämpa K3.

Ändringen gäller från och med den 17 november 2014.


Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag

Den 28 april 2014 beslutade BFN om ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Ändringarna innebär att det i kommentaren till kapitel 10 under rubriken Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader och att den metod som ska väljas ska bäst återspegla hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.

Det förtydligas också att en felaktig bedömning av avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Ändringarna innebär inte en ändring i sak utan ett förtydligande av vad som har gällt sedan tidigare.


Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar

Den 28 april 2014 beslutade BFN om ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

Ändringarna innebär att det i kommentaren till kapitel 10 under rubriken Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader och att den metod som ska väljas ska bäst återspegla hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.

Det förtydligas också att en felaktig bedömning av avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Ändringarna innebär inte en ändring i sak utan ett förtydligande av vad som har gällt sedan tidigare.


Allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning - Bokföring

Den 5 december 2013 beslutade BFN att anta det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning.

Det allmänna rådet innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik.

Det nya allmänna rådet ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare. Punkt 2.17 som rör rättelse av bokföringspost ska tillämpas först för det räkenskapsår som inleds efter 31 december 2014 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

I samband med att BFN antog det nya allmänna rådet om bokföring beslutade BFN att upphäva viss äldre normgivning som omfattas av det nya allmänna rådet.

Äldre information om Projektet Bokföring (PDF)


Allmänna råd (BFNAR 2013:3) och vägledning - Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2006:1) och vägledningen för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Den 5 december 2013 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2013:3) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut samt ändringar i den tillhörande vägledningen.

Anledningen till ändringarna är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring, dels bestämmelserna i skatteförfarandelagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna innebär också en anpassning till skatteförfarandelagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomstdeklarationen.

Ändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.


Allmänna råd (BFNAR 2013:4) och vägledning - Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2010:1) och vägledningen för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Den 5 december 2013 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2013:4) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut samt ändringar i den tillhörande vägledningen.

Anledningen till ändringarna är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring, dels bestämmelserna i skatteförfarandelagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna innebär också en anpassning till skatteförfarandelagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomstdeklarationen.

Ändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.


Ändringar i vägledningen Gränsvärden

Den 5 december 2013 beslutade BFN om ändringar i vägledningen Gränsvärden.

Ändringen innebär att det förtydligas vilka inkomster som ingår i nettoomsättningen för b.la. stiftelser.


Allmänna råd och vägledning – Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 6 december 2012 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2012:5) om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernreodvisning (K3).

Beslutet innebär att kapitel 11 och 12 samt vissa punkter i andra kapitel har ny lydelse. Den nya lydelsen av K3 gäller från och med den 6 december 2012.

Den 7 januari 2013 har två skrivfel rättats i vägledningen ("en ansvarsförbindelse" har tagits bort i kommentartexten till punkt 21.14 och en punkt har ersatts med ett kommatecken i punkt 21.17).

Den 8 januari 2013 har ett korrekturfel i vägledningen åtgärdats (andra stycket i punkt 21.14 har tagits bort).


Allmänna råd och uttalande – Byte mellan K-regelverk

Den 6 december 2012 fattade BFN beslut om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. Det allmänna rådet gäller från den 6 december 2012. I det allmänna rådet regleras under vilka förutsättningar företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning får byta mellan K2 och K3.


Allmänna råd och vägledning – Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2012:1), om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med tillhörande vägledning. Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler


Allmänna råd och uttalande – Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2000:2) och uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer

Den 8 juni 2012 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2012:2),om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2000:2) och uttalandet om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Anledningen till ändringarna är bl.a. att nämnden samma dag fattade beslut om att anta det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företag som tillämpar K3 får inte tillämpa BFNAR 2000:2. Den nya lydelsen av BFNAR 2000:2 och uttalandet gäller från och med den 8 juni 2012.


Allmänna råd – Nytt allmänt råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

Den 8 juni 2012 beslutade BFN om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:3)om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering. Det allmänna rådet anger att moderföretag som tillämpar internationella redovisningsregler i koncernredovisningen också ska tillämpa RFR 1 i koncernredovisningen och RFR 2 i årsredovisningen. Dotterföretag i sådana koncerner får tillämpa RFR 2. Andra företag än nu nämnda får inte tillämpa RFR 1 eller RFR 2. Det allmänna rådet gäller från den 8 juni 2012.
Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02