Skip Navigation LinksStartsida > Om BFN

Om BFN

Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) med egen instruktion (SFS 2007:783) och eget anslag. BFN har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter.

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet. Nämnden och dess kansli biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar inom kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag. En annan viktig uppgift för nämnden är att avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden.

Mer information finns att läsa i vårt regleringsbrev (pdf, nytt fönster).

BFN:s normgivning beskrivs mer utförligt i ett särskilt avsnitt. Du kan också läsa BFN:s årsredovisningar.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02