Skip Navigation Links

Rekommendationer - BFN R 5

Redovisning av statliga std*

* Bokfringsnmnden i plenum har vid sitt sammantrde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 5 inte skall tillmpas av nringsdrivande, icke-noterade fretag (se BFNAR 2000:2 Tillmpning av Redovisningsrdets rekommendationer och uttalanden) som har valt att tillmpa Redovisningsrdets rekommendation RR 28, Statliga std eller Redovisningsrdets rekommendation RR 32, Redovisning fr juridiska personer.

Fretag som ven fortsttningsvis tillmpar BFN R 5 men som har valt att tillmpa Redovisningsrdets rekommendation RR 15, Redovisning av immateriella tillgngar skall dock inte tillmpa punkten 12 i BFN R 5.

Bakgrund och omfattning

 1. Denna rekommendation behandlar statliga std till nringsidkare. Med statligt std jmstlls std frn kommun och frn formellt fristende organ som bildats av stat och kommun, t ex regionala utvecklingsfonder. Rekommendationen syftar till att ge uttryck fr grundlggande principer fr redovisning av std. Den kan drfr ocks tillmpas p std frn andra stdgivare.
 2. Med statligt std avses den ekonomiska frmn staten i annan egenskap n gare ger till nringsidkare. Sdant std ges normalt under frutsttning att vissa villkor r uppfyllda eller kommer att uppfyllas. Std kan ges p olika stt, t ex som bidrag, ln eller garanti.
 3. Rekommendationen behandlar inte
  - std som har verkan endast vid taxeringen
  - bostadskrediter i bostadsfretag
  - tillskott med villkor om att terbetalning skall ske i form av del av intkterna   av visst projekt (avkastningsrtt, utvecklingskapital, royaltyln m m).
 4. BFN har i tv tidigare anvisningar behandlat redovisningen av statliga std (BFN:11) respektive nringsbidrag (BFN:23). Denna rekommendation som erstter de ldre anvisningarna verensstmmer med det grundlggande synsttet i dessa och avser att frtydliga hur redovisningen skall ske i vissa fall.
 5. International Accounting Standards Committee (IASC) har i International Accounting Standard 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (IAS 20) gett riktlinjer fr redovisning av och information om statliga stdtgrder. Innehllet i denna rekommendation verensstmmer med principerna i IAS 20.

Vilka std skall intktsfras?

 1. Avgrande fr om ett std skall intktsfras eller skuldfras r villkoren fr stdet. Hur stdet rubriceras av utgivaren saknar betydelse.
 2. Std utan terbetalningsskyldighet skall intktsfras. Std som r frenat med terbetalningsskyldighet fr intktsfras endast om det med hg grad av sannolikhet kan bedmas att stdet inte kommer att terkrvas.
 3. Std som r frenat med terbetalningsskyldighet skall intktsfras om sdan skyldighet uppkommer endast om nringsidkaren inte iakttar de villkor och freskrifter som gller fr stdet eller det annars intrffar ngot ovntat som uppenbarligen rubbar frutsttningarna fr stdet, jfr p 2 av anvisningarna till 19 kommunalskattelagen (1928:370)1/. Exempel p std av detta slag r lokaliseringsbidrag, vissa avskrivningsln, rationaliseringsln och etableringsln (jfr prop 1982/83:94 s 69 ff). En frutsttning fr intktsfring r sledes att det saknas anledning att anta att villkoren fr stdet inte kommer att kunna uppfyllas.
 4. Skuldfrda std som eftersknks skall intktsfras. Angende behandlingen av aktiverade utgifter som svarar mot eftersknkt belopp, se BFNs rekommendation om redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader (BFN R 1) p 21-26.

Vilka std skall skuldfras?

 1. Std som inte skall intktsfras enligt p 7-8 skall skuldfras. ven villkorad rnta p sdant std skall skuldfras.

Periodisering av std

 1. Intktsredovisning av std skall ske p ett sdant stt att intkten stlls mot den kostnad stdet avser att tcka. Avser stdet att tcka kostnader under flera r skall det frdelas ver de r det avser. Avser stdet att tcka redan gjorda frluster skall det intktsredovisas i sin helhet.
 2. Std som avser frvrv av anlggningstillgng skall reducera tillgngens anskaffningsvrde. Det innebr att tillgngen skall redovisas till nettoanskaffningsvrde, som ocks utgr grund fr berkning av avskrivningarnas storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvrde och erhllet std skall lmnas i not.
 3. Std som avser frvrv av omsttningstillgng skall p motsvarande stt reducera tillgngens anskaffningsvrde.
 4. Har std som skall intktsfras beviljats men inte utbetalats skall det redovisas som en fordran i balansrkningen.
 5. Std som skall skuldfras redovisas fr o m den tidpunkt d det utbetalas.

Std som inte utgr i pengar

 1. Std som inte utgr i pengar kan t ex vara fria fretagstjnster, rntefrihet eller subventionerad rnta p ln. Sdant std skall som huvudregel inte berknas och redovisas i resultatrkningen. Om std ges i form av en reducering av utgifter skall sledes bara faktiskt erlagda utgifter kostnadsfras.

Redovisning i resultat- och balansrkning

 1. Std skall i resultatrkningen redovisas under samma rubrik som de kostnader hnfr sig till som stdet avser att tcka. Avser stdet t ex rrelsekostnader skall det redovisas under vriga rrelseintkter eller reducera rrelsekostnaderna med upplysning om frhllandet i not.
 2. Std skall i resultat- och balansrkningen redovisas p likartat stt r frn r. Om det sker vsentliga ndringar i klassificeringen av std skall upplysningar lmnas i enlighet med reglerna i 20 bokfringslagen (1976:125) och 11 kap 8 aktiebolagslagen (1975:1385) 2/.

Information i rsbokslut och rsredovisning

 1. Fr alla std av vsentlig betydelse fr bedmningen av fretagets resultat och stllning skall upplysning lmnas om innehllet och omfattningen av erhllna std samt hur detta redovisats.
 2. Av lmnade upplysningar skall framg bl a vilka former av std som utgtt, villkoren fr stden samt vilka redovisningsprinciper fretaget tillmpat p erhllna std. Upplysning om villkor kan t ex innefatta villkor fr terbetalningsskyldighet, rntesats, lptid och amorteringstid.
 3. Upplysning om std som medfr frmner eller taganden i framtiden lmnas s lnge frmnerna eller tagandena bestr. Vad gller std fr frvrv av anlggningstillgng lmnas notupplysning s lnge tillgngen redovisas i balansrkningen. taganden hnfrliga till std som intktsfrts skall redovisas som ansvarsfrbindelser i en separat post.
 4. Upplysning om std som inte utgr i pengar (jfr p 16) skall vara srskilt utfrlig om dessa r av vsentlig betydelse fr redovisningen. ven om de inte kan anges i belopp skall de omnmnas och beskrivas.
 5. Fretag som erhllit std br i en flerrsversikt ge information om effekterna p resultat och stllning av erhllna std.

Ikrafttrdande

 1. Denna rekommendation gller fr std som beviljats fr o m 1989-01-01. BFNs anvisning betrffande redovisning av statliga std (KFS 1980:1; BFN:11) och anvisning betrffande redovisning av nringsbidrag m m (KFS 1984:44; BFN 23) upphr drmed att glla. Nmnda anvisningar fr dock tillmpas p std som beviljats fre denna rekommendations ikrafttrdande.

1/ Punkt 2 av anv. till 19 kommunalskattelagen (1928:370) r upphvd. Motsvarande bestmmelser terfinns numera i punkt 9 av anv. till 22 kommunalskattelagen.

2/ 11 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) r upphvt. Motsvarande bestmmelser terfinns numera i 2 kap. 4 rsredovisningslagen (1995:1554).


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02