Skip Navigation Links

Rekommendationer - BFN R 7

Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta

Rekommendationen har med verkan fr.o.m. den 1 januari 1999 upphävts med undantag för bestämmelserna avseende valutasäkring, p. 8 och 15–19, som fortsätter att gälla tills vidare. Dessa bestämmelser skall tillämpas vid värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta i enskilda företag. Bestämmelserna får inte tillämpas av företag som i redovisningen tillämpar bestämmelserna om värdering av finansiella instrument och värdering av säkrade poster i 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

[Bakgrund]

1–5. [Punkterna har upphört att gälla.]

Allmänna utgångspunkter

6–7. [Punkterna har upphört att gälla.]

8. Om ett företag helt eller delvis har skyddat sig mot valutakursförändringar på en fordran eller skuld i utländsk valuta (hedging) skall posten värderas i enlighet med transaktionernas ekonomiska innebörd, jfr punkterna 15–19.

9–10. [Punkterna har upphört att gälla.]

[Balansdagens kurs]

11–14. [Punkterna har upphört att gälla.]

Valutasäkring

  1. Om en fordran eller skuld i utländsk valuta effektivt är skyddad av en motpost i utländsk valuta (hedging/valutasäkring) skall fordran/skulden redovisas med hänsyn tagen till detta. Det innebär att förändringar i växelkursen inte skall påverka det bokförda värdet. Exempel på fall då en effektiv valutasäkring kan föreligga är att aktier i utländska dotterföretag eller utländska fastigheter finansierats med lån i lokal valuta.
  2. * Om terminskontrakt används för valutasäkring skall dagskursen den dag valutasäkringen görs användas vid värderingen av underliggande fordran eller skuld. Skillnaden mellan terminskursen och dagskursen vid kontraktets ingående (terminspremie) periodiseras över terminskontraktets löptid. Periodiserad terminspremie redovisas som ränteintäkt respektive räntekostnad. För terminskontrakt som vid valutasäkringstillfället har en löptid på högst tre månader får alternativt terminskursen användas vid värderingen av underliggande fordran eller skuld.
  3. Annan valutasäkringsåtgärd som ger valutaskydd motsvarande ett terminskontrakt skall i redovisningen behandlas på samma sätt som ett terminskontrakt.
  4. Om företaget avtalat med annan om byte av åtaganden att betala ränta och amorteringar på lån i utländsk valuta (valuta-swap) skall fordringen eller skulden värderas i den valuta som gäller enligt avtalet.
  5. För att en valutasäkringsåtgärd skall anses föreligga måste denna avsikt ha förelegat vid transaktionstidpunkten. Företaget skall i årsredovisningen lämna upplysningar om vilka poster som är valutasäkrade samt på vilket sätt. Den valda redovisningsprincipen skall tillämpas konsekvent mellan åren. Om den ändras är det ett byte av redovisningsprincip.

[Avsättning för orealiserade kursvinster]

20–27a. [Punkterna har upphört att gälla.]

[Specifikation i årsbokslut och årsredovisning]

28–31. [Punkterna har upphört att gälla.]

[Ikraftträdande]

32. [Punkten har upphört att gälla.].

*  Av BFNAR 2000:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av varulager för icke-noterade företag (se BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden), framgår att vid terminssärkring får som lättnadsregel terminskursen användas.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02