Skip Navigation Links

Uttalande - BFN U 90:5

Bokföring av redovisningsmedel

4 § bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Fråga är om bokföringsskyldigheten även omfattar medel (pengar) som i rörelsen mottagits för annans räkning med redovisningsskyldighet. Så är t ex fallet för en mäklare som vid en försäljning mottar likvid som skall redovisas till säljaren.

BFNs bedömning

Den som i sin rörelse mottar redovisningsmedel gör detta i en förtroendesituation. Det är inte fråga om ett lån utan mottagaren anförtros medlen med redovisningsskyldighet. Innehavet är således inte främst betingat av eget intresse utan av intresse för annan (huvudmannen). Avgörande för huruvida huvudmannen har rätt till medlen framför andra borgenärer vid t ex en konkurs beror på om medlen hålls avskilda enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel.

I 4 § BFL anges att i bokföringen skall som affärshändelse löpande noteras alla förändringar i förmögenhetens storlek och sammansättning såsom in- och utbetalningar samt uppkomna fordringar och skulder. I förarbetena till BFL uttalade departementschefen att begreppet affärshändelse är en specifik redovisningsterm. Det skall vara fråga om händelser som omedelbart påverkar rörelsens resultat och ställning. En viktig begränsning är att affärshändelserna skall utgöras av direkta åtgärder och andra aktiva, från eller till rörelsen riktade, inslag av ekonomisk innebörd i rörelsens relation med omvärlden (prop 1975:104 s 156).

Varken i BFL eller dess förarbeten är uttryckligen angivet om bokföringsskyldigheten omfattar redovisningsmedel. Enligt BFN utgör en inbetalning av redovisningsmedel en till rörelsen riktad åtgärd av ekonomisk innebörd i rörelsens relation med omvärlden. Händelsen utgör därför en affärshändelse i BFLs mening som skall bokföras i mottagarens rörelse. Det är enligt BFN ett väsentligt intresse för borgenärer inklusive inbetalare och huvudman att man av mottagarens bokföring i efterhand lätt kan följa och kontrollera dessa transaktioner. Med hänsyn därtill skall redovisningsmedel särredovisas.

Av 5 § andra stycket BFL följer bl a att upprättad verifikation skall ange vad affärshändelsen avser. I detta fall skall enligt BFN framgå av verifikationen att medlen mottas för annans räkning och vem denne är.

Detta uttalande tillämpas för räkenskapsår som påbörjas fr o m den 1 januari 1991.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02