Skip Navigation Links

Uttalande - BFN U 90:9

Utgifter för förkastade alternativ

15 § första stycket bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Ett bolag planerar inköp av en anläggningstillgång som skall användas på ett bestämt sätt. Bolaget utreder flera tänkbara alternativ. Fråga har uppkommit hur utgifterna för de förkastade alternativen skall behandlas.

BFNs bedömning

Av 15 § första stycket BFL följer att anläggningstillgång skall tas upp till högst anskaffningsvärdet. Med detta värde avses de utgifter som företaget haft för att bringa tillgången till dess tillstånd och plats fram till den dag då den kan tas i bruk. I anskaffningsvärdet skall därför inräknas bl a alla till tillgången direkt hänförbara utgifter såsom inköpspris, avgifter för import och tull, transport-, försäkrings- och annan hanteringskostnad, kostnader för provision, lagfart, montering, etc.

I anskaffningvärdet bör utgifterna för projekteringen av den anskaffade anläggningen inräknas. När som i detta fall flera alternativ projekteras får de utgifter som hänför sig till de förkastade alternativen inräknas, om utgifterna är skäliga med hänsyn till tillgångens anskaffningsvärde i övrigt. En aktivering förutsätter vidare att det är fråga om utgifter som direkt hänför sig till alternativ vilka har ett omedelbart samband med den anskaffade tillgången och som dessutom varit av betydelse för förvärvet av denna. Det kan t ex vara fråga om utgifter för en arkitekttävling inför byggnation eller utgifter för en utredning som underlag inför anskaffningsbeslutet.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02