Skip Navigation LinksStartsida > Redovisningsregler

Redovisningsregler

Här finns BFN:s redovisningsregler:

Vägledningar

Allmänna råd (BFNAR)

Uttalanden fr.o.m. 2000

Uttalanden t.o.m. 1999

Rekommendationer

Bokföringsnämndens normgivning sker bl.a. genom att nämnden meddelar allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen. BFN ger sedan december 2001 ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

De allmänna råden publiceras fristående från det sammanhang i vilket de ingår. Ett allmänt råd är därför som regel otillräckligt för den som vill få en fullständig bild av vad som gäller på det område som avses med det allmänna rådet.

Vägledningarna avser därför att ge en samlad och strukturerad framställning av hur redovisningen bör vara utformad på ett visst område med hänsyn till författningar och allmänna råd i ämnet.

I uttalandena behandlas mer begränsade frågeställningar.

Nämndens rekommendationer och uttalanden från tiden före september 1999 kommer att efter hand ersättas med nya allmänna råd och vägledningar. Till dess så sker gäller de gamla rekommendationerna och uttalandena med ställning av allmänna råd.

En mer utförlig beskrivning av BFN:s normgivning finns i ett särskilt avsnitt. Där behandlas bl.a. de allmänna rådens och vägledningarnas status samt äldre normgivning.

Den 1 januari 2011 trädde en rad ändringar i BFL och ÅRL i kraft med anledning av propositionen Enklare redovisning. I BFN:s K-regelverk och vägledning om bokföring har hänsyn tagits till dessa ändringar. Övrig normgivning kommer inte att uppdateras, men lagbestämmelserna gäller även om BFN:s normgivning inte har uppdaterats.


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02