Skip Navigation LinksStartsida > BFN:s remisser > Arkiv BFN-remisser

Arkiv - remisser där svarstiden har gått ut

Nedan finner du BFN:s förslag till normgivning i PDF-format där remisstiden har gått ut.


K2 Årsbokslut

BFN beslutade den 23 mars 2015 att remittera ett förslag på allmänna råd om årsbokslut med tillhörande vägledning (K2 ÅB). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Svarstiden på remissen gick ut den 30 juni 2015.


Bokföring

BFN beslutade den 5 november 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd med tillhörande vägledning om bokföring. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Kompletterande information om remissförslaget finns i en skrivelse samt i en sammanställning över nya, ändrade och borttagna bestämmelser. (2013-01-22)

Remisstiden gick ut den 28 februari 2013.

Äldre information om Projektet Bokföring (PDF)


Byte mellan K-regelverk

BFN beslutade den 8 oktober 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 12 november 2012.


Årsredovisning och koncernredovisning (K3) kapitel 11 och 12

BFN beslutade den 10 september 2012 att remittera ett nytt förslag på kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde och kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 22 oktober 2012.


Upprättande av årsredovisning (K3)

BFN beslutade den 8 juni 2010 att remittera ett förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Upprättande av årsredovisning (K3), exklusive kapitel 11, 12 och 26. BFN beslutade också om konsekvensutredningen. Det allmänna rådet kommer att bli huvudregelverk för alla icke-noterade företag. Ett mindre företag kan i stället välja att tillämpa ett K-paket som innehåller förenklingar.

Den 3 september 2010 beslutade BFN att komplettera förslaget med kapitel 11, 12 och 26.

Det föreslagna regelverket bygger till stor del på IASBs IFRS for SMEs. I remissbrevet finns kort beskrivet väsentliga skillnader mellan förslaget och K2 respektive IFRS for SMEs samt en tidplan.

BFN beslutade den 3 september 2010 om förlängd remisstid. För hela förslaget gäller att remisstiden gick ut den 29 november 2010.

Till toppen


Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet

BFN beslutade den 24 oktober 2006 att skicka ut ett utkast till allmänt råd med tillhörande vägledning avseende vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet på remiss (se remissbrev). BFN beslutade även om konsekvensanalys.

Förslaget överensstämmer i princip med vad som står i kapitel 3 i BFNAR 2006:1 (Enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut).

Tanken var att det remitterade förslaget skulle ersätta BFN R 11 (Enskild näringsidkares bokföring) som då skulle upphöra att gälla den 31 december 2006.

Svarstiden på remissen gick ut den 20 november 2006. Frågorna behandlades av BFN i Plenum den 6 december 2006. Nämnden beslutade att bordlägga ärendet tills vidare och uppdrog åt kansliet att närmare utreda konsekvenserna av att upphäva R 11 samt förslagen i det nya allmänna rådet med vägledning; Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet.

Till toppen


Anpassning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Följande förslag till allmänna råd av BFN har remissbehandlats. Nämnden har dock beslutat att i nuvarande former inte gå vidare med arbetet att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer för onoterade företag. Läs mer om den ändrade inriktningen på normgivningen. Nämnden vill framhålla att ett utkast inte etablerar någon ny god redovisningssed.

Till toppen


Redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall ska betalas i pension

BFN beslutade den 9 juni 2005 att skicka ut ett allmänt råd med tillhörande uttalande avseende redovisning av företagsägda kapitalförsäkringar vars utfall ska betalas i pension på remiss. Utkastet beskriver redovisningen av såväl kapitalförsäkringen som pensionsåtagandet samt den tillhörande löneskatten. I remissbrevet efterfrågar BFN bland annat allmänna synpunkter på förslaget samt speciellt remissinstansernas synpunkter på begreppen i uttalandet. BFN har även gjort en konsekvensanalys av förslagets konsekvenser för små företag.

Remisstiden gick ut den 14 september 2005.

Remissvaren föranledde BFN att gå in med en hemställan om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. Innan detta har behandlats kommer BFN inte att gå vidare med det allmänna rådet och uttalandet.

Till toppen


Beräkning av medelantalet anställda samt upplysningar om anställda och ledning

BFN beslutade den 13 februari 2004 att skicka ett allmänt råd med tillhörande vägledning om beräkning av medelantalet anställda samt upplysningar om anställda och ledning på remiss. Flera remissinstanser besvarade remissen och det framkom att det finns ett behov av att klargöra flera av de frågor som behandlas i det allmänna rådet.

Vid nämndens sammanträde den 13 oktober 2004 beslöt BFN att invänta det förslag på lagstiftning som fanns i promemorian från Justitiedepartementet: Förenklade redovisningsregler, m.m. I promemorian fanns bl. a. förslag om förändringar i gränsvärdena samt i kraven på tilläggsupplysningar. Nämnden beslöt att inte ge ut något allmänt råd utan att istället utarbeta förslag till normer om gränsvärden till dess de nya lagreglerna träder ikraft samt att utarbeta förslag till allmänt råd om tilläggsupplysningar inom respektive normgivningskategori. Nämnden beslutade också att de många värdefulla synpunkter på ÅRLs regler om tilläggsupplysningar som framförts i remissvaren, skulle tas tillvara i BFNs arbete med att besvara remissen från justitiedepartementet. Nämnden beslutade den 6 december 2006 BFNAR 2006:11 Gränsvärden, som bl.a. behandlar frågan om beräkning av medelantalet anställda.

Till toppen


Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02