Skip Navigation LinksStartsida > Skrivelser > BFN:s remissvar

BFN:s remissvar till departement och andra myndigheter

Här finns de senaste remissvaren från BFN. Endast de remissvar som innehåller synpunkter i sak publiceras. Samtliga filer är i PDF-format.

Äldre remissvar finns i arkivet.

Finansdepartamentet: Betänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna. (SOU 2015:68), Fi2015/03570/S1 BFN:s remissvar SOU 2015:68 extern länk (2015)
Näringsdepartementet: Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33), N2015/3074/FF BFN:s remissvar SOU 2015:33 extern länk (2015)
Finansdepartementet: Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34), Fi2015/3429 BFN:s remissvar Promemorian
Justitiedepartementet: En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), Ju2015/1889/L1 BFN:s remissvar SOU 2015:8
Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna, FI Dnr 15-2751 BFN:s remissvar Förslaget (2015)
Promemorian
Finansdepartementet: Betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19), Fi2015/1220 BFN:s remissvar SOU 2015:19 extern länk(2015)
Finansdepartementet: Promemoria Punktskatt - redovisningsskyldighetens inträde, Fi2014/4142 BFN:s remissvar
Betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4), Fi2015/699 BFN:s remissvar SOU 2015:4 extern länk(2015)
Finansdepartementet: Promemoria Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt, Fi20 2015/2314 BFN:s remissvar Promemorian extern länk(2014)
Finansdepartementet: Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68) BFN:s remissvar SOU 2014:68 extern länk(2014)
Justitiedepartementet: Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45) BFN:s remissvar Ds 2014:45 extern länk (2014)
Riksarkivet: Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar, Dnr RA 22-2013/6824 BFN:s remissvar Förslaget (2014)
Promemorian
Finansdepartementet: En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) BFN:s remissvar SOU 2014:57 extern länk (2014)
Finansdepartementet: Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) BFN:s remissvar Slutbetänkade (2014)
Rättelseblad
Finansdepartementet: Promemoria Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, Fi20 2014/ 2687 BFN:s remissvar Promemorian (ext.länk) (2014)
Justitiedepartementet: FAR:s promemoria om ändring i en av aktiebolagslagens jävsbestämmelser BFN:s remissvar Promemorian (2014)
Justitiedepartementet: Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) BFN:s remissvar SOU 2014:22 (ext. länk) (2014)
Justitiedepartementet: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter BFN:s remissvar Förslaget (2014)
Justitiedepartementet: Promemorian Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag BFN:s remissvar Promemorian (2013)
Utbildningsdepartementet: Promemorian Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) BFN:s remissvar Promemorian (ext. länk) (2013)
Finansdepartementet: Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt BFN:s remissvar Promemorian (ext. länk) (2013)
Justitiedepartementet: Promemorian Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31) BFN:s remissvar Promemorian (ext. länk) (2013)
Finansdepartementet: Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59) BFN:s remissvar Promemorian (ext. länk) (2013)
Finansdepartementet: Betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) BFN:s remissvar SOU 2012:52 (ext. länk) (2012)
Finansdepartementet: Promemorian Investeraravdrag BFN:s remissvar Promemorian (2012)
Finansdepartementet: Betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50) BFN:s remissvar SOU 2012:50 (ext.länk) (2012)

Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02