Skip Navigation LinksStartsida

Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Skrivelser - Brevsvar
BFN har lämnat två separata svar med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken. Frågorna rör redovisning av tillkommande utgifter som avser byggnad samt avskrivningsenheter vid tillämpning av K2 respektive byte av avskrivningsmetod i samband med övergång till K-regelverken. (2014-12-17)
Skrivelser - Brevsvar till FAR och Riksbyggen
BFN har lämnat svar till FAR och Riksbyggen med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken såvitt gäller redovisning av tillkommande utgifter avseende byggnader respektive avskrivningsenheter. (2014-11-26)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Tillämpning av K3
BFN beslutade den 17 november 2014 om ändringar i K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning

Ändringen innebär att undantaget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening inte behöver tillämpa K3, inte ska gälla om företaget är moderföretag i en större koncern. (2014-11-26)
Skrivelser - BFNs remissvar - Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)
BFN har lämnat ett remissvar på Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt (SOU 2014:40). (2014-10-23)
Skrivelser - Brevsvar till FAR
BFN har lämnat ett svar till FARs policygrupp för redovisning med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken vid upprättande av kontrollbalansräkning i aktiebolag. (2014-10-16)
Informationsmaterial - Att Föra Bok
Nu finns en ny version av Att Föra Bok, uppdaterad med de ändringar som följer av BFN:s allmänna råd om bokföring. (2014-10-03)
Skrivelser – BFN:s remissvar – Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
BFN beslutade den 13 juni 2014 att lämna ett remissvar på delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). (2014-06-30)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Avskrivningar av byggnader i K2
BFN beslutade den 28 april 2014 om ändringar i K2-vägledningarna Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Ändringarna innebär att det förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de metoder som kan tillämpas på byggnader. (2014-05-09)

Senast publicerat
Det som senast publicerats återfinns under Aktuellt/Nyheter (2015-01-09).

BFN:s nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som läggs ut på vår webbplats? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få ett e-brev varje gång vi publicerar något nytt.

Viktig information
Läs denna information innan du använder vår webbplats.Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2015-01-09