Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

BFN publicerar 13 filmer om bokföring

För att underlätta för nya företagare och andra som vill lära sig om grunderna i bokföring har vi tagit fram filmserien 13 filmer om bokföring.

Ändring i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag.

Ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

BFN:s budgetunderlag

BFN har lämnat sitt budgetunderlag till regeringen. I detta yrkas utökat anslag för insatser på flera områden, bl.a. för normgivning och service och för arbete med digitalisering.

Uppdatering av EU-kommissionens riktlinjer för hållbarhetsrapportering

Som ett led i sitt arbete med en grönare och renare ekonomi uppdaterar EU-kommissionen sina riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Konsultationen ska besvaras senast den 20 mars 2019.

Taxonomi för digital inlämning av årsredovisning enligt K3

Bolagsverket har nu publicerat den taxonomi som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K3.

Ny blankett från Skatteverket

Skatteverket har tagit fram en blankett som kan användas vid ansökan om tillstånd att förvara räkenskapsinformation på datamedia utanför EU.

Nya frågor och svar om arkivering av kvitton

Under Frågor och svar har vi lagt till fler frågor om arkivering av kvitton.

Vad gäller för filialer i Sverige

Under Redovisningsregler finns nu information om vad som gäller för filialer i Sverige.

BFN:s remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

BFN beslutade den 8 juni 2018 att lämna ett remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder. BFN motsätter sig inte förslaget om översyn av K3, men avstyrker att översynen ska ges en viss inriktning.

Brevsvar till Finansinspektionen om finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Av BFN:s svar framgår att uppskrivningsreglerna i ÅRL är tillämpliga för finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde i de fall uppjustering görs av framtida kassaflöden.

Fusionsregelverken

BFN har beslutat att inleda ett projekt med inriktning att ta fram ett nytt allmänt råd om fusion m.m. med tillhörande vägledning. Med anledning av projektet har BFN genomfört en upphandling av konsulttjänster.

Länkar