Bokföringsnämndens kansli söker en kvalificerad jurist


Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet med ansvar för att utveckla god redovisningssed i företagens bokföring och redovisning. Nämndens ledamöter är experter från både privata och statliga organisationer. BFN:s kansli ansvarar för den operativa verksamheten och förbereder ärenden inför nämndens sammanträden. På kansliet arbetar för närvarande åtta personer, huvudsakligen ekonomer och jurister.

Som jurist vid BFN kommer du att erbjudas mångskiftande uppgifter med möjlighet att arbeta med de flesta delar av myndighetens verksamhet. Du kommer att arbeta med förvaltningsjuridiska frågor, rättsutredningar, yttranden och nämndens normgivning. Arbetet med normgivning består huvudsakligen av att ta fram redovisningsnormer för företagens bokföring, årsredovisning och koncernredovisning. I arbetsuppgifterna ingår också att besvara remisser från departement och myndigheter, skriva yttranden till domstolar, svara på frågor från och informera allmänheten, myndigheter och branschorganisationer om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden. Det kan bli aktuellt att representera BFN i offentliga utredningar.

Du är jurist, gärna assessor eller annan kvalificerad jurist. Erfarenhet av att skriva föreskrifter och allmänna råd liksom kunskap om redovisningsrätt eller beskattningsrätt är särskilt meriterande.

Annonsen