Ändringar i K-regelverken – datum för undertecknande m.m.

Publicerad: 17 nov 2021

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag och (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledningar.

Ändringarna innebär att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) till den dag årsredovisningen eller årsbokslutet avges upphör att gälla. Begreppet avges utmönstras därmed och ersätts med begreppet är upprättad i allmänna råd och vägledningar.

Ändringarna får till följd att det/de datum som ska anges i årsredovisningen är den dag eller de dagar som årsredovisningen undertecknades, vilket följer av 2 kap. 7 § ÅRL. Årsredovisningen är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.

Ändringarna medför också ändring av reglerna om händelser efter balansdagen. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsredovisningen är upprättad ska beaktas.

Samma sak gäller för koncernredovisning och årsbokslut.

Ändringarna gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Det allmänna rådet om ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning
Det allmänna rådet om ändring i K2 Årsredovisning i mindre företag
Det allmänna rådet om ändring i K2/K3 Årsbokslut
Vägledningarna