Ändringar i K2 och K3

Publicerad: 16 dec 2020

BFN beslutade den 11 december 2020 om ändringar i K2 och K3 med anledning av bl.a. nya regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (ÅRL) om bunden och fri överkursfond.

De nya reglerna i ÅRL innebär att i ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den fria överkursfonden.

Ändringar i K2

De nya reglerna i ÅRL om bunden och fri överkursfond medför ändringar i uppställningsformen för balansräkningen i punkten 4.12 i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

I oktober beslutade BFN om ett nytt regelverk för redovisning av fusion. Detta medför ändringar i punkterna 1.5 och 1.6 så att dessa hänvisar till det allmänna rådet (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.

I vägledningen uppdateras lagtextrutorna som avser 3 kap. 5 a och 10 a §§ ÅRL, punkterna 1.5, 1.6 och 4.12, kommentarerna till punkterna 1.6, 4.12 och 5.8 samt exempel 5 b.

Därtill har vissa redaktionella justeringar gjorts i vägledningen.

Allmänna rådet om ändring
Vägledningen

Ändringar i K3
De nya reglerna i ÅRL om bunden och fri överkursfond medför inte några ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning . Däremot uppdateras i vägledningen lagtextrutorna som avser 3 kap. 5 a och 10 a §§ ÅRL samt bilagan 1 till ÅRL.

I oktober beslutade BFN om ett nytt regelverk för redovisning av fusion. Detta medför ändringar i punkt 1.7 så att den hänvisar till det allmänna rådet (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.

Därtill har vissa redaktionella justeringar gjorts i vägledningen.

Allmänna rådet om ändring
Vägledningen