BFN:s remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

Publicerad: 26 jun 2018

BFN beslutade den 8 juni 2018 att lämna ett remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) i de delar som har bedömts beröra nämndens verksamhetsområde.

I betänkandet föreslås bl.a. att BFN får i uppdrag att göra en översyn av BFN:s allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1, (K3) när det gäller det sätt på vilket nyttjandevärdet av en nybyggd bostadsfastighet ska beräknas. Enligt utredningen ska inriktningen vara att diskonteringsräntan utgår från den faktiska finansieringskostnaden istället för marknadsvärdet.

BFN motsätter sig i och för sig inte att en sådan översyn görs. Nämnden avstyrker dock förslaget att översynen ska ges en viss inriktning.

BFN:s remissvar