Brevsvar till Finansinspektionen om finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Publicerad: 25 jun 2018

BFN har fått fråga om uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, är tillämpliga för finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde i de fall det redovisande företaget gör en uppjustering av framtida kassaflöden jämfört med de bedömda kassaflöden som låg till grund för värderingen vid anskaffningstidpunkten.  Frågan är avgränsad till köpta eller utgivna kreditförsämrade fordringar.

Sammanfattningsvis har BFN lämnat följande svar. Uppskrivningsreglerna i ÅRL är tillämpliga för finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde i de fall det redovisande företaget gör en ny bedömning som leder till en uppjustering av framtida kassaflöden jämfört med de kassaflöden som låg till grund för beräkningen av effektivräntan vid anskaffningstidpunkten.

BFN:s svar är inte avsett att ha någon effekt på några andra redovisningsområden.

Brevsvaret

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.