Coronavirusets effekter – att tänka på när årsbokslutet upprättas

Publicerad: 26 mar 2020

Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, dvs. räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan t.ex. bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

Det finns inga krav på att lämna upplysningar om väsentliga händelser i ett årsbokslut.

Reglerna om nedskrivningar finns i respektive tillgångskapitel i K2/K3 ÅB.

Vägledningen K2/K3 Årsbokslut