Coronavirusets effekter – att tänka på när årsredovisningen upprättas

Publicerad: 27 mar 2020

Balansräkningen

Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, dvs. räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde efter räkenskapsårets utgång, kan det vara en sådan väsentlig händelse efter räkenskapsårets slut som företaget ska lämna upplysning om.

Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan t.ex. bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel. I K3 finns reglerna framför allt i kapitel 11 och 12 (finansiella tillgångar) och kapitel 27 (anläggningstillgångar).

Upplysningar om väsentliga händelser

Årsredovisningen ska innehålla upplysningar om väsentliga händelser. Väsentliga händelser är t.ex.

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten,
  • viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • den omständigheten att ett aktiebolag har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, och
  • den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Exempel på när företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet är att fråga uppkommit om företaget ska gå i likvidation eller försättas i konkurs.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret ska lämnas i förvaltningsberättelsen.

Väsentliga händelserna efter räkenskapsårets slut

Har de väsentliga händelserna inträffat efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna i stället lämnas i not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna.

Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Ett företag som tillämpar K2 ÅR lämnar sådana upplysningar under rubriken Allmänt om verksamheten.

Ytterligare upplysningar för större företag

Större företag ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysning om företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Reglerna om väsentliga händelser under räkenskapsåret finns i 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen samt i punkterna 5.4 och 5.7 i K2 ÅR respektive punkt 3.7 i K3.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut regleras i 5 kap. 22 § årsredovisningslagen samt i punkt 18.20 och 18.22 i K2 ÅR respektive kapitel 32 i K3.

Upplysning om större företags förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer regleras i 6 kap. 1 § andra stycket 3 årsredovisningslagen samt i kapitel 3 i K3.

6 kap. 1 § årsredovisningslagen
5 kap. 22 § årsredovisningslagen
Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning