Hemställan om lagöversyn

Publicerad: 1 dec 2020

BFN har den 13 november 2020 beslutat att göra en hemställan till Justitiedepartementet om översyn av bestämmelsen i årsredovisningslagen om undertecknande av årsredovisningen. Bokföringsnämnden hemställer att Justitiedepartementet överväger om bestämmelsen om undertecknande i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen bör ändras eller kompletteras.

Syftet med den önskade översynen är att klargöra innebörden i och syftet med bestämmelsen i 2 kap. 7 § sjätte stycket årsredovisningslagen, att det av årsredovisningen ska framgå vilken dag som den undertecknades.

Från redovisningssynpunkt finns det ett behov av att årsredovisningen innehåller uppgift om det datum då företaget beslutade om årsredovisningens innehåll. En årsredovisning kan dock inte anses helt färdigställd – upprättad –  förrän den är undertecknad av samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören. Det torde dessutom vara först vid tidpunkten för undertecknande som styrelseledamoten och den verkställande direktören ikläder sig det fulla ansvaret för årsredovisningen. Den ordning som nuvarande lagtext ger uttryck för fyller därför ett behov. Det talar för att det bör finnas två krav på datering, dels det nuvarande kravet på angivande av datum för undertecknande, dels ett särskilt krav på att årsredovisningen, för det fall att den avges genom ett särskilt styrelsebeslut, också innehåller uppgift om dagen för detta styrelsebeslut.

Hemställan