Inkomna svar på remissen Upprättande av årsredovisning (K3)

BFN beslutade den 8 juni 2010 att remittera ett förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Upprättande av årsredovisning (K3), exklusive kapitel 11, 12 och 26. BFN beslutade också om konsekvensutredningen. Det allmänna rådet kommer att bli huvudregelverk för alla icke-noterade företag. Ett mindre företag kan i stället välja att tillämpa ett K-paket som innehåller förenklingar.

Det föreslagna regelverket bygger till stor del på IASBs IFRS for SMEs. I remissbrevet finns kort beskrivet väsentliga skillnader mellan förslaget och K2 respektive IFRS for SMEs samt en tidplan.

Den 3 september 2010 beslutade BFN att komplettera förslaget med kapitel 11, 12 och 26 samt att förlänga remisstiden så att det för hela förslaget gällde att remisstiden gick ut den 29 november 2010.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning.


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter

 • Finansinspektionen
 • FRII
 • Företagarförbundet
 • Företagarna
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • LO
 • Lunds Universitet
 • Statens Bostadskreditnämnd, BKN
 • Svenska Bankföreningen
 • Sveriges advokatsamfund
 • TCO
 • Tillväxtverket
 • Upplysningscentralen
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-04