Regeringen tillsätter en utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Publicerad: 13 maj 2020

Regeringen beslutade den 30 april att tillsätta en utredning som bl.a. ska lämna förslag på åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen.

Ett uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. I uppdraget ingår också att se över reglerna om årsbokslut och gemensamma verifikationsserier.

Utredaren ska även föreslå förenklingar av regelverk med betydelse för mikroföretag samt se över revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Kommittédirektivet hittar du på regeringens webbplats.

Kommittédirektivet Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag på regeringens webbplats