Remiss – Tillägg i BFN:s ”coronaregler”

Publicerad: 18 dec 2020

BFN beslutade den 11 december 2020 att remittera ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Genom förslaget blir det möjligt att redovisa ett coronarelaterat stöd som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, även om det först efter balansdagen men innan årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges finns ett beslut om att bevilja stödet och detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande. Detta gäller dock inte om stödet är förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 11 januari 2021.

Förslag till ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Konsekvensutredning

Remissbrev