2016

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2016.

Förslag: Miljö- och energidepartementet: Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandraganden, KOM (2016) 687 slutlig

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Proposal 687 final (2016) , Explantory Memorandum (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

Remissvar: BFN:s remissvar , Bilaga

Till förslaget: Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (2016) , Annexes 1 to 2 (2016) , Annexes to the Proposal for a Council Directive on a common Corporate Tax Base (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Proposal for a council Directive (2016) , Annexes 1 to 2 (2016) , Annexes to the Proposal for a Counsil Directive on a common consolidated Corporate Tax Base (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning KOM(2016)686

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Proposal (2016) , Annexes (2016)

Förslag: Justitiedepartementet: Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:45 (2016)

Förslag: Finansinpektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Justitiedepartementet: Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:34 (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:24 (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Några finansmarknadsfrågo

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Skatteverket: Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Hemställan (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:23 (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftingen

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Riksgälden: Promemorian Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Justitiedepartementet: Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemoria Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Avdragsrätt vid representation

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2016)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2016) , Promemorian (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 26 slutgiltig

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2015:68

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-15