2017

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2017.

Förslag: Finansdepartementet: Exitbeskattning för fysiska personer

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017) , Remissbrev (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomisk förening

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Mervärdesskatteregler för vouchrar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Interinstitutional File:2017/0251 (CNS) , Interinstitutional File:2017/0248 (CNS) , Interinstitutional File:2017/0249 (NLE) , COM(2017)566 final

Förslag: Utrikesdepartementet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2017) , Impact Assessment , Impact Assessment Summary

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017) , Föreskrifter

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017) , Föreskrifter 1 , Föreskrifter 2

Förslag: Justitiedepartementet: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2017:31

Förslag: Finansdepartementet: En ny ordning för redovisningstillsyn

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Nya skatteregler för företagssektorn

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017) , Bilaga 1 , Bilaga 2

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017) , Föreskrifter

Förslag: Justitiedepartementet: Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till upphävande av föreskrifter om likviditetsrapportering och likviditetstäckningsgrad

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017) , Föreskrifter 1 , Föreskrifter 2

Förslag: Finansdepartementet: Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2017:27 (2017)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017) , Föreskrifter 1 , Föreskrifter 2 , Föreskrifter 3 , Bilaga 1 , Bilaga 2

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2017) , Föreskrifter

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning, KOM(2017) 335

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2017)

Förslag: Finansinspektionen: Promemorian Förslag på ändringar i redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretagen

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till nya värdepappersföreskrifter med anledning av införandet av Mifid 2 och Mifir

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Förlängd övergångsperiod för understödsföreninga

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Vissa inkomstbeskattningsfrågor

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2017)

Förslag: Justitiedepartementet: Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:74 (2016)

Förslag: Utbildningsdepartementet: Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster (KOM (2016) 820 slutlig)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Proposal (2017)

Förslag: Finansdepartementet: Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:78 (2016)

Förslag: Utbildningsdepartementet: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66), U2016/04280/GV

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:66 (2016)

Förslag: Finandepartementet: Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2016)

Förslag: Boverket: Förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2016)

Förslag: Finansdepartementet: Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:76 (2016)

Förslag: Finansepartementet: Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2016:75 (2016)

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-15