2018

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2018.

Förslag: Polismyndigheten: Förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt penningtvättslagen

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2018)

Förslag: Rådet för finansiell rapportering: Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Inbjudan till kommentar (2018)

Förslag: Finansinspektionen: Tilläggsremiss - Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Tilläggsremissen (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Nya regler för tjänstepensionsföretag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Betänkandet (2018)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändrade föreskrifter på grund av höjt kontracykliskt buffertvärde

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FFFS 2008:25)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Miljö- och energidepartementet: Energimarknadsinspektionens rapporter: Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03), fjärrvärmeverksamhet (Ei R2018:04) samt inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (Ei R2018:05)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Ei R2018:03 (2018) , Ei R2018:04 (2018) , Ei R2018:05 (2018)

Förslag: Justitiedepartementet: Direktivet om ökat aktieägarengagemang (Ds 2018:15)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionsförslag Förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Näringsdepartementet: Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: SOU 2017:108 (2018)

Förslag: Näringsdepartementet: Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2018)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till vissa ändringar av amorteringskraven

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Remisspromemorian (2018)

Förslag: Finansinspektionen: Föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersföretag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Remisspromemorian (2018)

Förslag: Finansinspektionen: Förändrad metod för tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Remisspromemorian (2018) , Remissen (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018) , Bilaga (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2018)

Förslag: Justitiedepartementet: Revisorsinspektionens förslag om ändring i förordning

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2017)

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-08