2019

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2019.

Förslag: Finansdepartementet: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: MSB: Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Remissvar: BFN:s remissvar , BFN:s svar bilaga

Till förslaget: Förslaget (2019)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2019)

Förslag: Justitiedepartementet: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Näringsdepartementet: Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Utredningen (2019)

Förslag: Skatteverket: Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:30) om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskaper

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2019)

Förslag: Rådet för kommunal redovisning: Utkast till rekommendationer om Drift- och investeringsredovisning samt Förvaltningsberättelse

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2019) , Förslaget (2019)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2019)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideella föreningar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Vissa inkomstskatteändringar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer

Remissvar: BFN:s remissvar

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

Remissvar: BFN:s remissvar

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-27