Yttrande till Skatterättsnämnden

Publicerad: 7 nov 2019

BFN beslutade den 25 oktober 2019 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden har i en hemställan efterfrågat Bokföringsnämndens syn i frågan om upplupet anskaffningsvärde utgör ett sådant anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde som avses i 4 kap. 9 § andra-fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

BFN:s bedömning är att upplupet anskaffningsvärde utgör ett anskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § andra stycket ÅRL men att det inte utgör ett nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § tredje och fjärde styckena ÅRL.

Yttrandet