Redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus

Publicerad: 28 apr 2020

Uppdraget

Regeringen uppdrog den 12 september 2019 åt BFN att se över nämndens allmänna råd till 4 kap. årsredovisningslagen rörande redovisning av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar.

Uppdraget omfattar att ta del av överväganden i och remissynpunkter på förslagen i betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) i den del som avser att BFN får i uppdrag att göra en översyn av K3-regelverket när det gäller på vilket sätt nyttjandevärdet av en nybyggd hyresfastighet ska beräknas.

Av januariavtalet framgår att förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader ska utredas.

Genomförande av uppdraget

Vid genomförandet av uppdraget har BFN biståtts av tekn. dr och tidigare auktoriserade revisorn Bo Nordlund.

Bo Nordlunds slutsatser framgår i hans utredning Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus.

Utredningen

BFN:s slutsatser

BFN har övervägt om K3-reglerna, i de delar som avser bestämmandet av anskaffningsvärde och om avskrivning och nedskrivning, bör ändras såvitt gäller bostadsföretags innehav av bostadshus.

I redovisningen till regeringen redogör BFN för problembeskrivningen, redovisningens syfte och tillämpliga regelverk samt utvecklar närmare BFN:s slutsatser vad avser anskaffningsvärde, avskrivning, nedskrivning och kollektiv värdering av tillgångar.

BFN:s sammanfattande slutsats är att ändringar av det slag som efterlysts inte skulle vara förenliga med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv.

Slutsatserna överensstämmer med de som Bo Nordlund har kommit fram till i sin utredning.

BFN:s redovisning till regeringen