Ändringar i BFN:s ”coronaregler”

Publicerad: 8 mar 2022

BFN beslutade den 18 februari 2022 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Ändringen är en följdändring av att begreppet avges har utmönstrats ur K-regelverken. Ändringen innebär att bedömningen av om stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har kan intäktsföras på det räkenskapsår det hänför sig till får göras senast i samband med att årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen upprättas. Bedömningen får alltså avse förhållandena vid den tidpunkten då årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen upprättas. Årsbokslutet är upprättat och årsredovisningen eller koncernredovisningen är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.

Den nya bestämmelsen gäller från och med den 18 februari 2022.

Allmänna rådet om ändring