Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

TaxSam Företag – mot framtiden

BFN deltar i det myndighetsgemensamma arbetet att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information. Under 2023 har en överenskommelse om fortsatt samarbete…

Yttrande till domstol – Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 §…

Remiss – Informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning

BFN beslutade den 2 juni 2023 att remittera ett förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen….

Frågor och svar om redovisning av elstöd till företag

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet till företag ska redovisas. Det finns även svar på hur elstöd ska bokföras. Frågor och…

Yttrande till domstol – Avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bl.a. återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En…

Studie om införandet av K3 i koncernredovisningen

Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm har undersökt effekterna av införandet av K3 i koncernredovisningen. Studien visar att graden av resultatutjämning (income smoothing) minskade samtidigt…

Fler frågor och svar om redovisning av elstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstöd som har betalats ut till enskilda näringsidkare med stöd av Förordning (2022:1872) om elstöd till…

Frågor och svar om redovisning av elstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet för elintensiva företag ska redovisas. BFN avser att komma med information om redovisning av elstöd…

Remiss av ändringar i K2 och K3

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera förslag på ändringar av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)…

Rapport från KPMG, Redovisning av biologiska tillgångar

På uppdrag av BFN har KPMG tagit fram en rapport som belyser hur växande gröda och andra biologiska tillgångar redovisas i praxis idag samt hur…