Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Frågor och svar om redovisning av elstöd till företag

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet till företag ska redovisas. Det finns även svar på hur elstöd ska bokföras. Frågor och…

Yttrande till domstol – Avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bl.a. återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En…

Studie om införandet av K3 i koncernredovisningen

Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm har undersökt effekterna av införandet av K3 i koncernredovisningen. Studien visar att graden av resultatutjämning (income smoothing) minskade samtidigt…

Fler frågor och svar om redovisning av elstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstöd som har betalats ut till enskilda näringsidkare med stöd av Förordning (2022:1872) om elstöd till…

Frågor och svar om redovisning av elstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet för elintensiva företag ska redovisas. BFN avser att komma med information om redovisning av elstöd…

Remiss av ändringar i K2 och K3

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera förslag på ändringar av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)…

Rapport från KPMG, Redovisning av biologiska tillgångar

På uppdrag av BFN har KPMG tagit fram en rapport som belyser hur växande gröda och andra biologiska tillgångar redovisas i praxis idag samt hur…

Yttrande till domstol – Nettoomsättning i kasinoverksamhet

BFN beslutade den 9 september 2022 att lämna ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg.  Frågan som domstolen ställt till BFN är hur nettoomsättning i kasinoverksamhet…

Rapport av Bo Nordlund, Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar

På uppdrag av BFN har tekn. Dr Bo Nordlund tagit fram en rapport med förslag som bedöms leda till ett förbättrat och tydligare informationsinnehåll i…

BAS-kontoplanen – BAS remiss av förslag på ändringar

BAS-kontoplanen är en frivillig kontoplan som används av de flesta företagen i Sverige. Kontoplanen förvaltas och utvecklas av BAS-intressenternas Förening, en ideell förening vars medlemmar…