Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Kompletterande regler för bostadsrättsföreningar

BFN beslutade den 12 december 2023 om allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning med tillhörande vägledning. Reglerna har sin grund…

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Ändringarna innebär att…

Ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ändringen innebär att punkt…

Frågor och svar om redovisning av ersättning för omställningsstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på hur ersättning för betald avgift till omställningsorganisation ska redovisas. Frågor och svar om ersättning för omställningsstöd  

Redovisning av tilläggsskatt i K3

Från och med 2024 ska företag i stora nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro betala minst 15% av…

TaxSam Företag – mot framtiden

BFN deltar i det myndighetsgemensamma arbetet att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information. Under 2023 har en överenskommelse om fortsatt samarbete…

Yttrande till domstol – Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 §…

Remiss – Informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning

BFN beslutade den 2 juni 2023 att remittera ett förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen….

Frågor och svar om redovisning av elstöd till företag

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet till företag ska redovisas. Det finns även svar på hur elstöd ska bokföras. Frågor och…

Yttrande till domstol – Avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bl.a. återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En…