Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Digitala årsredovisningar – PWD-version av K2-taxonomier

BFN deltar i TaxSam Företag, det myndighetsgemensamma arbetet att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information. TaxSam Företag har under 2023 och…

Vad händer i översynen av K2 och K3?

Vägledningarna K2 och K3 I februari 2023 remitterade BFN förslag på uppdatering av K2 och K3. Remisstiden löpte till i början av oktober 2023. BFN…

Ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler

Regeringen har beslutat om en proposition med ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Propositionen avses bli slutbehandlad och…

Brevsvar om rätten att senarelägga bokföring

BFN har fått fråga om ett företags möjligheter att senarelägga tidpunkten för bokföring när bokföring inte har upprättats för en tidigare period. BFN har lämnat…

Standard Business Reporting (SBR) förenklar företagens rapportering

BFN deltar i det myndighetsgemensamma samverkansuppdraget Standard Business Reporting (SBR). SBR handlar om att effektivt och säkert utbyta strukturerat data mellan företag och myndigheter och…

Kompletterande regler för bostadsrättsföreningar

BFN beslutade den 12 december 2023 om allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning med tillhörande vägledning. Reglerna har sin grund…

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Ändringarna innebär att…

Ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ändringen innebär att punkt…

Frågor och svar om redovisning av ersättning för omställningsstöd

Under Frågor och svar finns nu svar på hur ersättning för betald avgift till omställningsorganisation ska redovisas. Frågor och svar om ersättning för omställningsstöd  

Redovisning av tilläggsskatt i K3

Från och med 2024 ska företag i stora nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro betala minst 15% av…