Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

När kan företagen redovisa elstöden?

Många företag undrar över intäktsredovisningen av de aviserade elstöden till företag. Innan det finns utfärdade författningar som reglerar utformningen och villkoren för stöden till företag…

Yttrande till domstol – Nettoomsättning i kasinoverksamhet

BFN beslutade den 9 september 2022 att lämna ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg.  Frågan som domstolen ställt till BFN är hur nettoomsättning i kasinoverksamhet…

Rapport av Bo Nordlund, Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar

På uppdrag av BFN har tekn. Dr Bo Nordlund tagit fram en rapport med förslag som bedöms leda till ett förbättrat och tydligare informationsinnehåll i…

BAS-kontoplanen – BAS remiss av förslag på ändringar

BAS-kontoplanen är en frivillig kontoplan som används av de flesta företagen i Sverige. Kontoplanen förvaltas och utvecklas av BAS-intressenternas Förening, en ideell förening vars medlemmar…

Brevsvar om redovisning av bidrag till regionala flygplatser

Den fråga som ställts till BFN är hur bidrag som en regional flygplats erhåller från sin ägare ska redovisas när K2 respektive K3 tillämpas när…

Digitala årsredovisningar – PWD-version av K2-taxonomi för samtliga företagsformer

BFN har tillsammans med flera myndigheter deltagit i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Uppdraget tog slut den sista mars 2021,…

Rapport från KPMG, Kryptotillgångar

KPMG har på uppdrag av BFN gjort en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt…

Ny fråga och svar med anledning av kriget i Ukraina

Under Frågor och svar finns nu en fråga om vad du behöver tänka på när du upprättar förvaltningsberättelse och noter när det rör väsentliga händelser…

Ändringar i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 18 februari 2022 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Ändringen är en följdändring av…

Vad händer i översynen av K2 och K3?

I december 2020 tog BFN det första steget i en översyn av K2- och K3-regelverken. Nämnden skickade ut en förfrågan om synpunkter på övergripande frågor…