Ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler

Publicerad: 2 apr 2024

Regeringen har beslutat om en proposition med ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Propositionen avses bli slutbehandlad och lagändringarna beslutade av riksdagen före sommaren.

Lagändringarna innebär att BFN:s vägledning Bokföring behöver uppdateras. BFN avser att göra det i så nära anslutning till ikraftträdandet som möjligt. Enligt nämndens tidsplan skickas en remiss med förslag på ändringar i vägledningen ut i juni efter riksdagens beslut. Remisstiden kommer att vara sex veckor och beslut om ändringarna tas så snart som möjligt under hösten 2024.

Förslagen i propositionen innebär bland annat att en ursprunglig handling får förstöras så snart den överförts till en annan handling. Det nuvarande kravet i bokföringslagen innebär att det ursprungliga materialet får förstöras först efter tre år. Såväl de nuvarande bestämmelserna som de nya ställer vissa krav på överföringen i syfte att räkenskapsinformationen inte ska förändras eller försvinna. BFN kommer att ta upp den frågan i den kommande remissen.

Prop. 2023/24:78 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original