Brevsvar om rätten att senarelägga bokföring

Publicerad: 2 apr 2024

BFN har fått fråga om ett företags möjligheter att senarelägga tidpunkten för bokföring när bokföring inte har upprättats för en tidigare period.

BFN har lämnat följande svar.

Om ett företag i strid med god redovisningssed saknar bokföring för en eller flera tidigare perioder, är det enligt BFN:s mening inte god redovisningssed att, med åberopande av bestämmelserna om senareläggning av bokföring i 5 kap. bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, avvakta med bokföringen av affärshändelser för en därpå följande period.

Detta leder också till slutsatsen att för de perioder som det inte finns bokföring för gäller tidsramen för bokföring enligt ”huvudregeln” i 5 kap. 2 § första stycket bokföringslagen.

BFN:s bedömning utvecklas närmare i brevsvaret.

Brevsvaret