Brevsvar om redovisning av bidrag till regionala flygplatser

Publicerad: 27 jun 2022

Den fråga som ställts till BFN är hur bidrag som en regional flygplats erhåller från sin ägare ska redovisas när K2 respektive K3 tillämpas när ägaren är en kommun eller en region. Den närmare frågeställningen är om bidraget är att hänföra till aktieägartillskott, driftsbidrag eller koncernbidrag. Fråga har också ställts om en regional flygplats bör tillämpa K2-regelverket, dvs. om dessa företag utgör företag med enklare förhållanden.

Sammanfattningsvis har BFN lämnat följande svar:

Aktieägartillskott eller driftbidrag

Huruvida ett bidrag från företagets ägare är att hänföra till aktieägartillskott eller driftsbidrag är inte något som BFN kan uttala sig om generellt. Frågan måste bedömas utifrån förhållandena i det enskilda företaget. Därvid får omständigheterna och relationen mellan företaget och dess ägare avgörande betydelse i enlighet med det resonemang som förs i Regeringsrättens avgörande RÅ 2001 ref 28 I-II. När bedömningen av hur bidraget ska klassificeras har gjorts, ska relevanta regler i K2 respektive K3 tillämpas.

Koncernbidrag

Koncernbidrag är en inkomstskatterättslig konstruktion. Bestämmelser om koncernbidrag finns i 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Det ligger inte i BFN:s uppdrag att uttala sig om en transaktion är att bedöma som koncernbidrag.

Bör en regional flygplats tillämpa K2-regelverket – enklare förhållande

Enligt BFN:s mening är det varken möjligt eller lämpligt att nämnden generellt uttalar sig om huruvida företag som driver en flygplats kan anses ha enklare förhållanden.

Det är i stället det enskilda företaget som självt – utifrån de uttalanden som BFN har gjort i inledningen till K2 och i kommentaren till punkten 1.1 – måste göra bedömningen om K2 är ett lämpligt regelverk att tillämpa när årsredovisningen upprättas.

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser