Kompletterande regler för bostadsrättsföreningar

Publicerad: 19 dec 2023

BFN beslutade den 12 december 2023 om allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning med tillhörande vägledning.

Reglerna har sin grund i de nya bestämmelserna för bostadsrättsföreningar i årsredovisningslagen som ska tillämpas första gången på räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2022.

I det allmänna rådet finns kompletterande regler som bostadsrättsföreningar ska tillämpa tillsammans med K2 eller K3 när de upprättar årsredovisning. De kompletterande reglerna gäller framför allt upplysningar som ska ingå i förvaltningsberättelsen och ytterligare krav på notupplysningar.

Enligt årsredovisningslagen är det obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att upprätta kassaflödesanalys. Det allmänna rådet innehåller därför även kompletterande regler för kassaflödesanalys.

Det allmänna rådet ska tillämpas av alla bostadsrättsföreningar oavsett om föreningen tillämpar K2 eller K3. I punkterna 15–19 finns särskilda regler som ska tillämpas av bostadsrättsföreningar som tillämpar K2. För bostadsrättsföreningar som tillämpar K3 finns en särskild regel i punkt 20 som behandlar uppdelningen av föreningens byggnader på komponenter.

Det allmänna rådet gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Förslagen på ändringar i K2 och K3 som avser bostadsrättsföreningar och som varit ute på remiss under 2023 kommer att hanteras av BFN under våren 2024. Det innebär t.ex. att frågan om obligatorisk tillämpning av K3 och indelning av föreningens byggnader på komponenter kommer hanteras i detta sammanhang.

Vägledningen 
Det allmänna rådet

Senast beslutade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.