Redovisning av tilläggsskatt i K3

Publicerad: 18 dec 2023

Från och med 2024 ska företag i stora nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro betala minst 15% av vinsten i skatt. Det har beslutats genom en ny lag, lag om tilläggsskatt (2023:875).*

BFN har fått frågor om hur ett företag som tillämpar K3 ska redovisa skatter enligt den nya lagen om tilläggsskatt.

Systemet med tilläggsskatt skiljer sig från de vanliga reglerna om inkomstskatt. Det gäller både skattebasen och skattesatsen. Vidare är det inte bara de egna inkomsterna som ett företag ska beskattas för. I stället kan ett företag bli skyldigt att betala tilläggsskatt om ett annat företag i samma koncern i Sverige eller någon annanstans i världen är lågbeskattat.

I K3 finns bestämmelser om redovisning av inkomstskatt i kapitel 29. Med inkomstskatter avses samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat samt kupongskatter som erläggs av dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag vid utdelning till det rapporterande företaget.

Skatt enligt den nya lagen om tilläggsskatt beräknas inte på företagets skattepliktiga resultat enligt inkomstskattelagen och är inte heller jämförbar med kupongskatt. Kapitel 29 i K3 är inte utformat för att hantera skatter som tas ut enligt den nya lagen. BFN analyserar K3 i detta avseende och kommer vid behov att återkomma med förslag till kompletterande regler.

I avvaktan på att detta arbete har slutförts får skatt enligt den nya lagen redovisas med tillämpning av punkt 1.5 andra stycket. Vägledning får därmed sökas i IASB:s normgivning.

 

*Lagen om tilläggsskatt bygger på ett EU-direktiv om global minimibeskattning. Direktivet är i sin tur baserat på  de modellregler som har tagits fram inom OECD.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2024.