Vad händer i översynen av K2 och K3?

Publicerad: 2 dec 2021

I december 2020 tog BFN det första steget i en översyn av K2- och K3-regelverken. Nämnden skickade ut en förfrågan om synpunkter på övergripande frågor om normgivningen. Frågorna gällde bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde.

Vi vill på detta sätt informera om vad som händer i projektet.

Svaren på förfrågan om synpunkter

34 organisationer svarade på förfrågan om synpunkter. Av dessa var det drygt 20 som svarade på de specifika frågorna, bland annat bransch- eller intresseorganisationer, myndigheter, universitet eller högskolor och revisionsbyråer.

De flesta som svarat anser att normgivningen fungerar bra idag. Den bör även i fortsättningen utgöra fullständiga och sammanhållna regelverk för olika kategorier av företag. Ett fåtal svarande förordar i stället normgivning utifrån sakområde.

De flesta anser också att nuvarande normgivningsteknik med indelning i allmänna råd, kommentarer och exempel är ändamålsenlig.

På tre områden finns en mer delad bild när det gäller behov av förändringar. De behov av förändringar som pekas ut är:

  • Liknande struktur på kapitelindelning i regelverken
  • Ytterligare vägledning för byte mellan regelverken
  • Ändrat tillämpningsområde/gränsvärde för K2

På frågan om tillämpningsområdet/gränsvärdet för K2 förordar majoriteten en förändring. Bland annat framförs att verksamhetens komplexitet bör vara vägledande för om ett företag ska kunna tillämpa K2 eller inte.

På de frågor som specifikt rör K3 svarar de flesta att K3 även fortsättningsvis bör ta sin utgångspunkt i IFRS for SMEs.

BFN:s inriktningsbeslut

Utifrån de svar som lämnats har BFN fattat två inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. Det första är att inriktningen ska vara fullständiga och sammanhållna separata regelverk för K2 respektive K3. Det andra är att en begränsning av tillämpningen av K2 ska göras och att begränsningen ska utgå ifrån verksamhetens karaktär snarare än ett gränsvärde.

Fortsatt arbete

Vi kommer nu att arbeta vidare med tillämpningsområdet för K2. Vi ska även titta på strukturen på vägledningarna.

Sedan följer arbete med bland annat de synpunkter på det materiella innehållet som lämnats på regelverken sedan de började tillämpas. De flesta synpunkter avser K2, men det finns även synpunkter på K3. Exempel på synpunkter på det materiella innehållet i K2 är frågor kopplade till väsentlighetsprincipen samt vad som ska redovisas i posten Råvaror och förnödenheter i resultaträkningen.

Under arbetets gång kommer vi ge möjlighet att lämna mer detaljerade synpunkter på enskilda regler i vägledningarna.

Det fortsatta arbetet kan komma att leda till en ny bedömning av frågor som rör indelning och struktur.

Arbetet avser regelverken för upprättande av års- och koncernredovisning, men ändringar kommer även att påverka K2- och K3-reglerna för årsbokslut.

Utifrån svaren på förfrågan ska även reglerna om byta av K-regelverk analyseras.

Remiss och beslut

Enligt den preliminära tidsplanen ska förslag på ändringar skickas ut på remiss under hösten 2022 och beslut om ändringar tas i maj 2023.

Samrådsmöte i november 2021

Den 26 november 2021 höll vi ett samrådsmöte. Vid mötet deltog främst representanter från de organisationer som svarat på förfrågan. På mötet informerade vi om ovanstående. På mötet gavs också möjlighet att lämna synpunkter på frågan om gränsdragning för tillämpningen av K2 och alternativa avgränsningar.

Nyhet om utvärdering av K2 och K3 och förfrågan december 2020