Yttrande till domstol – Avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav

Publicerad: 16 maj 2023

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bl.a. återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En fråga som aktualiserats i målet är när i tiden avsättning för ett (potentiellt) skadeståndskrav ska göras i en årsredovisning.

I yttrandet uttalar sig BFN om under vilka förutsättningar ett företag har skyldighet att göra en avsättning och när avsättningen i så fall ska göras. Frågeställningen rör årsredovisning som upprättas enligt K3 och avser räkenskapsåren 2014 och 2015.

Enligt BFN gäller nedanstående. BFN:s bedömning utvecklas närmare i yttrandet.

En skyldighet att betala skadestånd ska tas upp som en avsättning i en årsredovisning så snart det finns en legal förpliktelse för företaget att betala skadestånd. Skyldigheten att göra en avsättning kan därmed i det enskilda fallet inträda även innan företagets skyldighet att betala skadestånd har fastställts genom dom, skiljedom eller överenskommelse och även innan något krav på skadestånd har framställts.

Skyldigheten att göra en avsättning är dock begränsad till de fall där förpliktelsen är säker eller sannolik (se 3 kap. 9 § årsredovisningslagen, 1995:1554). Någon avsättning behöver därför inte göras om det visserligen finns indikationer på att företaget kan vara skadeståndsskyldigt men bedömningen inte når upp till nivån ”sannolikt”. I detta ligger att avsättning ska göras om det är mera troligt att företaget är skadeståndsskyldigt än att så inte är fallet.

Förutsättningarna för att bedöma om en förpliktelse är ”sannolik” kan förändras över tid till följd av information som successivt kommer i dagen fram till upprättandet av årsredovisningen (och som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen). Skyldigheten att göra en avsättning inträder då när omständigheterna sammantagna gör det i nyss angiven bemärkelse sannolikt att förpliktelsen föreligger och kommer att behöva fullgöras.

En ytterligare förutsättning för att ett företag ska ha skyldighet att göra en avsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som kan komma att behöva betalas ut.

Yttrandet