Yttrande till domstol – Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

Publicerad: 18 sep 2023

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen. Den fråga som aktualiserats i målet är hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas med avseende på dels försäljningsvärdet, dels försäljningskostnaden i samband med beräkning av storleken på bolagets eget kapital enligt aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.

I yttrandet uttalar sig BFN om vad som generellt gäller enligt god redovisningssed vid värdering av varulager till nettoförsäljningsvärdet och då särskilt vad som gäller beträffande försäljningsvärde och försäljningskostnad enligt redovisningsreglerna.

Enligt BFN gäller nedanstående. BFN:s bedömning utvecklas närmare i yttrandet.

Vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet ska försäljningsvärdet bestämmas med utgångspunkt i det pris som företaget beräknar att varan ska kunna säljas för vid normal försäljning i den löpande verksamheten. Hänsyn ska tas till inkurans. Underlaget för beräkningen av försäljningsvärdet måste vara tillförlitligt och bygga på realistiska antaganden och förväntningar avseende det pris som varorna beräknas kunna säljas för.

Vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet ska försäljningsvärdet reduceras med beräknad försäljningskostnad. Det är endast sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen (särkostnader) som ska reducera försäljningsvärdet.

Yttrandet