Rapport från KPMG, Redovisning av biologiska tillgångar

Publicerad: 27 feb 2023

På uppdrag av BFN har KPMG tagit fram en rapport som belyser hur växande gröda och
andra biologiska tillgångar redovisas i praxis idag samt hur denna praxis förhåller sig till
årsredovisningslagen och BFN:s K-regelverk.
I rapporten redogörs kort för hur den internationella redovisningsstandarden behandlar biologiska tillgångar och hur regleringen ser ut i övriga nordiska länder.
I rapporten diskuteras om en ändring i förhållande till praxis är önskvärd, hur biologiska tillgångar i så fall bör redovisas och vilka konsekvenser en ändrad redovisning kan få.
Rapporten är avgränsad till levande växter där själva växten skördas, dvs. spannmål och träd.

BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.

Rapporten