Övriga skrivelser

Rapport från KPMG, Redovisning av biologiska tillgångar

På uppdrag av BFN har KPMG tagit fram en rapport som belyser hur växande gröda och andra biologiska tillgångar redovisas i praxis idag samt hur denna praxis förhåller sig till årsredovisningslagen och BFN:s K-regelverk.

I rapporten redogörs kort för hur den internationella redovisningsstandarden behandlar biologiska tillgångar och hur regleringen ser ut i övriga nordiska länder.

I rapporten diskuteras om en ändring i förhållande till praxis är önskvärd, hur biologiska tillgångar i så fall bör redovisas och vilka konsekvenser en ändrad redovisning kan få. Rapporten är avgränsad till levande växter där själva växten skördas, dvs. spannmål och träd.

BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.

Rapporten

Rapport av Bo Nordlund, Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar

På uppdrag av BFN har tekn. Dr Bo Nordlund tagit fram en rapport med förslag som bedöms leda till ett förbättrat och tydligare informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.

Rapporten

Vill du ta del av bilagorna som det hänvisas till i rapporten kontaktar du BFN

Rapport från KPMG, Kryptotillgångar

KPMG har på uppdrag av BFN gjort en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt god redovisningssed.

BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.

Rapporten

BFN:s redovisning av regeringsuppdrag om förberedelser för arbete med taxonomier m.m.

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2021 ska BFN vidta förberedelser för uppgiften att ansvara för taxonomier för års- och koncernredovisningar samt teknisk support avseende dessa. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 mars 2021.

BFN har lämnat in redovisning av regeringsuppdraget. Av redovisningen framgår vilka förberedelser som BFN genomfört samt BFN:s uppfattning hur arbetet med förvaltning av begrepp och taxonomier bör bedrivas framåt. Det redogörs även  för Bolagsverkets uppdrag och BFN:s medverkan i det uppdraget.

Redovisningen

BFN:s redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus

Regeringen uppdrog den 12 september 2019 åt BFN att se över nämndens allmänna råd till 4 kap. årsredovisningslagen rörande redovisning av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Vid genomförandet av uppdraget har BFN biståtts av tekn. dr och tidigare auktoriserade revisorn Bo Nordlund. Bo Nordlunds slutsatser framgår i hans utredning Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus. BFN:s sammanfattande slutsats är att ändringar i K3-reglerna av det slag som efterlysts inte skulle vara förenliga med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv. Slutsatserna överensstämmer med de som Bo Nordlund har kommit fram till i sin utredning.

Redovisningen

Utredning av Bo Nordlund, Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus

Som ett led i BFN:s regeringsuppdrag att göra en översyn av K3 i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar har tekn. dr Bo Nordlund på uppdrag av BFN utrett hur redovisning av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av bostadshus och delar som sammanhänger med ett sådant ska redovisas inom ramen för ÅRL, EU:s redovisningsdirektiv och annan relevant lagstiftning.

Utredningen 

Utlåtande av Per Thorell, rätten att inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler i den kompletterande normgivningen på redovisningsområdet

Professor Per Thorell har på uppdrag av BFN utrett frågan om och i vilken utsträckning nämnden har rätt att i ett allmänt råd inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler, i första hand i årsredovisningslagen (1995:1554). Frågan har aktualiserats med anledning av att ett utkast till allmänt råd, K2 – Mindre aktiebolag, har remissbehandlats. Flera remissinstanser har anfört kritik mot nämndens regleringsteknik i förslaget.

Utlåtandet

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-10-09