Övriga skrivelser

BFN:s redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus

Regeringen uppdrog den 12 september 2019 åt BFN att se över nämndens allmänna råd till 4 kap. årsredovisningslagen rörande redovisning av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Vid genomförandet av uppdraget har BFN biståtts av tekn. dr och tidigare auktoriserade revisorn Bo Nordlund. Bo Nordlunds slutsatser framgår i hans utredning Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus. BFN:s sammanfattande slutsats är att ändringar i K3-reglerna av det slag som efterlysts inte skulle vara förenliga med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv. Slutsatserna överensstämmer med de som Bo Nordlund har kommit fram till i sin utredning.

Redovisningen

Utredning av Bo Nordlund, Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus

Som ett led i BFN:s regeringsuppdrag att göra en översyn av K3 i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar har tekn. dr Bo Nordlund på uppdrag av BFN utrett hur redovisning av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av bostadshus och delar som sammanhänger med ett sådant ska redovisas inom ramen för ÅRL, EU:s redovisningsdirektiv och annan relevant lagstiftning.

Utredningen 

Utlåtande av Per Thorell, rätten att inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler i den kompletterande normgivningen på redovisningsområdet

Professor Per Thorell har på uppdrag av BFN utrett frågan om och i vilken utsträckning nämnden har rätt att i ett allmänt råd inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler, i första hand i årsredovisningslagen (1995:1554). Frågan har aktualiserats med anledning av att ett utkast till allmänt råd, K2 – Mindre aktiebolag, har remissbehandlats. Flera remissinstanser har anfört kritik mot nämndens regleringsteknik i förslaget.

Utlåtandet

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-07