Arkiv yttranden till domstol 2007-2014

Yttrande till Skatterättsnämnden – Anslutningsavgifter

BFN beslutade den 14 februari 2014 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden. Frågan som ställts till BFN är vad som är god redovisningssed när det gäller att periodisera inkomster från anslutningsavgifter till ett fibernät för räkenskapsåren 2013 och framåt. I yttrandet bör särskilt belysas vilken betydelse det har att K3-reglerna tillämpas från och med räkenskapsåret 2014 och hur periodiseringen påverkas av bolagets principer för avskrivning.

Enligt BFN är det avgörande för hur en inkomst ska periodiseras, vilken prestation som ska utföras och om prestationen i allt väsentligt har utförts eller inte. Till den del prestationen avser att ansluta (inklusive gräva och dra fiberkabel) fastigheter till ett stadsnät av öppen fiber är det enligt BFN förenligt med god redovisningssed att intäktsredovisa anslutningsavgiften när arbetet med anslutningen har utförts. Avser delar av anslutningsavgiften framtida tjänster som utförs senare år ska dessa delar av anslutningsavgiften periodiseras.

Intäktsredovisningen påverkas inte av de principer som tillämpas för avskrivningar.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Borgensåtagande

BFN beslutade den 15 februari 2013 att lämna ett yttrande till Blekinge tingsrätt. Frågan som ställts till BFN är om det är god redovisningssed att inte redovisa ett borgensåtagande inom linjen.

Enligt god redovisningssed ska ett borgensåtagande redovisas i balansräkningen inom linjen som ansvarsförbindelse. Att utelämna ett borgensåtagande är enligt BFN inte i överrensstämmelse med god redovisningssed.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Rättelse av fel i tidigare bokslut

BFN beslutade den 6 september 2011 att lämna ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan som ställts till BFN är om ett nytt bokslut kan läggas till grund för ändrad taxering. Med hänsyn till BFN:s verksamhetsområde begränsar nämnden yttrandet till följande redovisningsrättsliga fråga: På vilket sätt ska ett fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår respektive ett byte av redovisningsprincip påverka redovisningen enligt god redovisningssed?

Enligt BFN är god redovisningssed att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. Effekterna av ett byte av redovisningsprincip redovisas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas första gången efter principbytet.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Skadestånd

BFN beslutade den 10 december 2010 att lämna ett yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg. Frågan som ställts till BFN gällde hur ersättning för ett kontraktsbrott som orsakat högre kostnader för bolaget ska klassificeras och bokföras för att det ska vara förenligt med god redovisningssed.

BFNs bedömning är att ersättningen är att jämställa med ett skadestånd för avtalsbrott och ska redovisas som en intäkt senast vid den tidpunkt avtalet om ersättningen ingås.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Anslutningsavgifter

BFN beslutade den 10 december 2010 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden. Frågan som ställts till BFN är om det är förenligt med god redovisningssed att periodisera inkomster från anslutningsavgifter i takt med avskrivningsperioden för den underliggande investeringen.

Enligt BFN är det avgörande för hur en inkomst ska periodiseras vilken prestation som ska utföras och om prestationen i allt väsentligt har utförts eller inte. I det aktuella fallet är prestationen att ordna vattentjänster genom en allmän va-anläggning enligt va-lagen. Enligt BFN är det förenligt med god redovisningssed att direkt intäktsföra inkomst som motsvarar eventuella direkta kostnader i samband med själva anslutningen. Resterande del av anslutningsavgifterna ska intäktsföras över anläggningens nyttjandeperiod.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Post i varulager

BFN beslutade den 13 september 2010 att lämna ett yttrande till Regeringsrätten. Frågan som ställts till BFN är om det är förenligt med god redovisningssed att vid värdering av böcker i ett varulager hos ett bokförlag betrakta varje enskilt exemplar som en post. BFN fann att varje enskild bok ska betraktas som en post.

BFNs bedömning är att en post utgörs av den enskilda vara som ett företag ska sälja. I det aktuella fallet förutsätts att bokförlaget säljer böckerna styckvis, varför varje bok ska anses som en post.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Uppgifter i verifikation

BFN beslutade den 26 januari 2010 att lämna ett yttrande till Svea hovrätt. Redovisningsfrågan som hovrätten ställt till BFN är om det varit påkallat för fullgörande av bokföringsskyldighet att tillse att verifikationer på utlånade belopp upprättades så räntevillkor, utbetalningsdag och utlånade belopp kunde bedömas med ledning av aktuella reverser.

BFN anser att reverserna i målet är mottagna uppgifter om affärshändelser och att dessa då ska användas som verifikationer för affärshändelserna i enlighet med 5 kap. 6 § första stycket BFL. Nämnden anser även att reverserna inte uppfyller de krav på uppgifter som anges för verifikationer i 5 kap. 7 § BFL. För att uppfylla lagens krav behöver uppgifterna i reverserna kompletteras. Framgår uppgifterna av andra mottagna uppgifter som ingår i verifikationen behöver inte någon komplettering göras.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Redovisning av ersättningar till återförsäljare

BFN beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2009 att lämna två yttranden till Regeringsrätten. Båda yttrandena avsåg fråga om ersättning till återförsäljare av mobiltelefonabonnemang kunde kostnadsföras direkt i enlighet med god redovisningssed. Målen avsåg taxeringsår 2002 respektive 2004. Yttrandena är identiska varför bara det ena lagts ut på webbplatsen.

BFN fann att det vid tidpunkten för respektive mål var möjligt för båda företagen att tillämpa Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter. Redovisningsrådets rekommendationer har utformats med utgångspunkt i de internationella redovisningsstandarder (IAS) som gavs ut av International Accounting Standards Committee (IASC), föregångaren till International Accounting Standards Board (IASB). IASB har ett organ som heter International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), som i vissa fall tolkar standarderna.

I och med att RR 11 bygger på IAS 18 anser BFN att IFRIC:s uttalanden avseende IAS 18 är relevanta även för tolkningen av RR 11. IAS 18 är i stort sett oförändrad sedan 1995.

BFN fann att förutsättningarna i de aktuella målen var i huvudsak lika med förutsättningarna i en fråga som ställts till IFRIC i mars 2006. BFN uppfattar IFRIC:s uttalande som att subventioner av mobiltelefoner är relaterade till redovisningen av intäkter inom ramen för de tjänstekontrakt (abonnemang) där den subventionerade telefonen ingår som en delkomponent. Hur utgiften för den subventionerade mobiltelefonen ska redovisas påverkas av hur intäkten redovisas.

BFN uppfattar IFRIC:s uttalande som att det inte är klarlagt hur subventioner av mobiltelefoner ska redovisas enligt IAS.

IAS är ett principbaserat regelverk, vilket bland annat innebär att transaktioners ekonomiska innebörd är av överordnad betydelse i relation till juridisk form. Den ekonomiska innebörden i frågeställningen som IFRIC hade att bedöma är enligt BFN i allt väsentligt samma som den i målen. BFN menar därför att IFRIC:s ställningstagande är relevant även vid bedömningen av den aktuella frågan.

Mot bakgrund av ovanstående anser BFN att det inte kan anses stå i strid med god redovisningssed att kostnadsföra ersättningen till återförsäljare i de aktuella målen.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Reservering för återbeskogningsskuld

Vid sammanträde den 11 juni 2009 beslutade BFN att lämna ett yttrande till Regeringsrätten i ett mål om reservering för föryngringsåtgärder i enlighet med 6 § skogsvårdslagen (1979:429), SVL. Målet avsåg taxeringsår 1997 (räkenskapsår 1996) och gällande redovisningslag var bokföringslagen (1976:125). Enligt SVL krävs vid avverkning av skog i vissa fall att återplantering sker och att föryngringsåtgärder vidtas för att säkerställa föryngringen av ny skog. Frågan i målet avser inte själva återplanteringen utan de framtida utgifter som företaget kommer att ha för att uppfylla de krav som ställs för att säkerställa föryngringen. Det är inte BFNs sak att göra en bedömning av åtgärderna som sådana utan endast om det är i enlighet med god redovisningssed att reservera för föryngringen. BFN fann att det vid den aktuella tidpunkten var förenligt att reservera för föryngringsåtgärderna.

Yttrandet

Aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning

En tingsrätt har begärt ett yttrande av Bokföringsnämnden (BFN) i ett mål om betalningsansvar för styrelseledamöter enligt gamla aktiebolagslagen (1975:1385). Den fråga som BFN yttrade sig över gäller om en aktivering av utförda arbetsinsatser i en upprättad kontrollbalansräkning gjorts enligt god redovisningssed. Enligt vid den aktuella tidpunkten gällande 13 kap. 13 § första stycket 1 aktiebolagslagen (1975:1385), kan ett företag i kontrollbalansräkningen ta upp tillgångar till ett högre värde än i externredovisningen, om det är förenligt med god redovisningssed. Det ska dock föreligga en faktisk, redovisad utgift för att denna ska kunna aktiveras. Av handlingarna i ärendet framgår att arbetsinsatserna inte tidigare hade bokförts som affärshändelser i företaget, varför BFNs bedömning är att den gjorda aktiveringen inte är förenlig med god redovisningssed.

Det finns också en möjlighet att med stöd av 13 kap. 13 § 2 gamla aktiebolagslagen (1975:1385) redovisa tillgångar till nettoförsäljningsvärdet. Denna möjlighet till värdejustering i en kontrollbalansräkning förutsätter emellertid inte att den är förenlig med god redovisningssed. BFN avstår därför från att yttra sig i denna del.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Arkivering av räkenskapsinformation

Högsta domstolen har begärt yttrande av Bokföringsnämnden (BFN) i ett mål om arvode till konkursförvaltare. Efter det att ett aktiebolag upplösts genom konkurs har ytterligare tillgångar och räkenskapsmaterial kommit fram. Räkenskapsmaterialet avsåg tiden innan aktiebolaget försattes i konkurs. Konkursförvaltaren ombesörjde att det nyfunna räkenskapsmaterialet arkiverades och har därför yrkat ersättning bl.a. för arkiveringskostnaden. BFNs yttrande rör vem som i nämnda situation är ansvarig för arkiveringen av det nyfunna räkenskapsmaterialet. BFNs bedömning är att om Högsta domstolen kommer fram till att konkursförvaltarens uppdrag sträcker sig så långt att det ingår att ta emot och gå igenom nyfunnet räkenskapsmaterial bör det ställningstagande som konkursförvaltaren gjorde enligt 7 kap. 22 § konkurslagen (1987:672) vid konkursens avslutande ligga till grund för var det nyfunna räkenskapsmaterialet ska arkiveras. Om det inte ingår i konkursförvaltarens uppdrag att ta emot nyfunnet räkenskapsmaterial bör arkiveringen ombesörjas av tillsynsmyndigheten.

Yttrandet

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-06