Yttranden till domstol

Här finns de senaste yttrandena som BFN har lämnat till domstolar m.m.

Äldre yttranden finns under Arkiv yttranden till domstol.

Yttrande till domstol – Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen. Den fråga som aktualiserats i målet är hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas med avseende på dels försäljningsvärdet, dels försäljningskostnaden i samband med beräkning av storleken på bolagets eget kapital enligt aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.

I yttrandet uttalar sig BFN om vad som generellt gäller enligt god redovisningssed vid värdering av varulager till nettoförsäljningsvärdet och då särskilt vad som gäller beträffande försäljningsvärde och försäljningskostnad enligt redovisningsreglerna.

Enligt BFN gäller nedanstående. BFN:s bedömning utvecklas närmare i yttrandet.

Vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet ska försäljningsvärdet bestämmas med utgångspunkt i det pris som företaget beräknar att varan ska kunna säljas för vid normal försäljning i den löpande verksamheten. Hänsyn ska tas till inkurans. Underlaget för beräkningen av försäljningsvärdet måste vara tillförlitligt och bygga på realistiska antaganden och förväntningar avseende det pris som varorna beräknas kunna säljas för.

Vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet ska försäljningsvärdet reduceras med beräknad försäljningskostnad. Det är endast sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen (särkostnader) som ska reducera försäljningsvärdet.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav    

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bl.a. återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En fråga som aktualiserats i målet är när i tiden avsättning för ett (potentiellt) skadeståndskrav ska göras i en årsredovisning.

I yttrandet uttalar sig BFN om under vilka förutsättningar ett företag har skyldighet att göra en avsättning och när avsättningen i så fall ska göras. Frågeställningen rör årsredovisning som upprättas enligt K3 och avser räkenskapsåren 2014 och 2015.

Enligt BFN gäller nedanstående. BFN:s bedömning utvecklas närmare i yttrandet.

En skyldighet att betala skadestånd ska tas upp som en avsättning i en årsredovisning så snart det finns en legal förpliktelse för företaget att betala skadestånd. Skyldigheten att göra en avsättning kan därmed i det enskilda fallet inträda även innan företagets skyldighet att betala skadestånd har fastställts genom dom, skiljedom eller överenskommelse och även innan något krav på skadestånd har framställts.

Skyldigheten att göra en avsättning är dock begränsad till de fall där förpliktelsen är säker eller sannolik (se 3 kap. 9 § årsredovisningslagen, 1995:1554). Någon avsättning behöver därför inte göras om det visserligen finns indikationer på att företaget kan vara skadeståndsskyldigt men bedömningen inte når upp till nivån ”sannolikt”. I detta ligger att avsättning ska göras om det är mera troligt att företaget är skadeståndsskyldigt än att så inte är fallet.

Förutsättningarna för att bedöma om en förpliktelse är ”sannolik” kan förändras över tid till följd av information som successivt kommer i dagen fram till upprättandet av årsredovisningen (och som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen). Skyldigheten att göra en avsättning inträder då när omständigheterna sammantagna gör det i nyss angiven bemärkelse sannolikt att förpliktelsen föreligger och kommer att behöva fullgöras.

En ytterligare förutsättning för att ett företag ska ha skyldighet att göra en avsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som kan komma att behöva betalas ut.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Nettoomsättning i kasinoverksamhet

BFN beslutade den 9 september 2022 att lämna ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg.  Frågan som domstolen ställt till BFN är hur nettoomsättning i kasinoverksamhet ska beräknas och bokföras enligt god redovisningssed.

Bakgrunden är att i ett mål om rätt till omställningsstöd har fråga uppkommit om nettoomsättningen i kasinoverksamhet ska beräknas på hela spelomsättningen utan avräkning för utbetalda vinster eller efter avdrag för inlösta vinster.

Enligt BFN är det god redovisningssed att vid beräkningen av nettoomsättningen i kasinoverksamhet inte räkna med den del av insatserna i verksamheten som återgår till spelarna i form av vinster. Detta innebär att nettoomsättningen utgörs av insatserna efter avdrag för inlösta vinster.

BFN:s sammanfattande motivering är följande.

I kasinoverksamhet finns – till följd av lagstiftning och liknande reglering – normalt en stark koppling mellan inbetalda insatser och utbetalda vinster. Vid en bedömning av den ekonomiska innebörden av speltransaktionerna i verksamheten framstår den del av insatserna som spelföretaget måste betala tillbaka till spelarkollektivet i form av vinster inte som en intäkt erhållen för företagets egen räkning. Mot den bakgrunden får det anses utgöra god redovisningssed att vid beräkningen av nettoomsättningen göra avdrag för utbetalda vinster.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Upplupet anskaffningsvärde

BFN beslutade den 25 oktober 2019 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden har i en hemställan efterfrågat Bokföringsnämndens syn i frågan om upplupet anskaffningsvärde utgör ett sådant anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde som avses i 4 kap. 9 § andra-fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

BFN:s bedömning är att upplupet anskaffningsvärde utgör ett anskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § andra stycket ÅRL men att det inte utgör ett nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § tredje och fjärde styckena ÅRL.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Avverkningsuppdrag

BFN beslutade den 28 april 2017 att lämna ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan som domstolen ställt till BFN är när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Enligt Bokföringsnämnden är det god redovisningssed att vid bedömningen av när en inkomst ska intäktsredovisas jämställa inkomster från upplåtelse av avverkningsuppdrag med varuförsäljning. Det innebär att intäktsredovisning ska ske när väsentliga risker och förmåner förknippade med att äga virket övergår från säljaren till köparen. Det ska därtill vara möjligt att beräkna inkomsten på ett tillförlitligt sätt. Den tidpunkt då dessa förutsättningar är uppfyllda beror på avtalsvillkorens innehåll och omständigheterna i det enskilda fallet men den får, om inte annat framgår av omständigheterna, anses vara den då det, efter utförd avverkning, är möjligt att bestämma virkets volym, och därmed köpeskillingen, dvs. när virket mäts in.

Yttrandet

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-09-25