Yttranden till domstol

Här finns de senaste yttrandena som BFN har lämnat till domstolar m.m.

Äldre yttranden finns under Arkiv yttranden till domstol.

Yttrande till domstol – Nettoomsättning i kasinoverksamhet

BFN beslutade den 9 september 2022 att lämna ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg.  Frågan som domstolen ställt till BFN är hur nettoomsättning i kasinoverksamhet ska beräknas och bokföras enligt god redovisningssed.

Bakgrunden är att i ett mål om rätt till omställningsstöd har fråga uppkommit om nettoomsättningen i kasinoverksamhet ska beräknas på hela spelomsättningen utan avräkning för utbetalda vinster eller efter avdrag för inlösta vinster.

Enligt BFN är det god redovisningssed att vid beräkningen av nettoomsättningen i kasinoverksamhet inte räkna med den del av insatserna i verksamheten som återgår till spelarna i form av vinster. Detta innebär att nettoomsättningen utgörs av insatserna efter avdrag för inlösta vinster.

BFN:s sammanfattande motivering är följande.

I kasinoverksamhet finns – till följd av lagstiftning och liknande reglering – normalt en stark koppling mellan inbetalda insatser och utbetalda vinster. Vid en bedömning av den ekonomiska innebörden av speltransaktionerna i verksamheten framstår den del av insatserna som spelföretaget måste betala tillbaka till spelarkollektivet i form av vinster inte som en intäkt erhållen för företagets egen räkning. Mot den bakgrunden får det anses utgöra god redovisningssed att vid beräkningen av nettoomsättningen göra avdrag för utbetalda vinster.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Upplupet anskaffningsvärde

BFN beslutade den 25 oktober 2019 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden har i en hemställan efterfrågat Bokföringsnämndens syn i frågan om upplupet anskaffningsvärde utgör ett sådant anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde som avses i 4 kap. 9 § andra-fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

BFN:s bedömning är att upplupet anskaffningsvärde utgör ett anskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § andra stycket ÅRL men att det inte utgör ett nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde enligt 4 kap. 9 § tredje och fjärde styckena ÅRL.

Yttrandet

Yttrande till domstol – Avverkningsuppdrag

BFN beslutade den 28 april 2017 att lämna ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan som domstolen ställt till BFN är när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Enligt Bokföringsnämnden är det god redovisningssed att vid bedömningen av när en inkomst ska intäktsredovisas jämställa inkomster från upplåtelse av avverkningsuppdrag med varuförsäljning. Det innebär att intäktsredovisning ska ske när väsentliga risker och förmåner förknippade med att äga virket övergår från säljaren till köparen. Det ska därtill vara möjligt att beräkna inkomsten på ett tillförlitligt sätt. Den tidpunkt då dessa förutsättningar är uppfyllda beror på avtalsvillkorens innehåll och omständigheterna i det enskilda fallet men den får, om inte annat framgår av omständigheterna, anses vara den då det, efter utförd avverkning, är möjligt att bestämma virkets volym, och därmed köpeskillingen, dvs. när virket mäts in.

Yttrandet

Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-09-19