Hemställan om lagändring

Här finns BFN:s hemställan om lagändringar.

Har en hemställan lett till lagändring eller på annat sätt behandlats finns den under Arkiv hemställan om lagändring.

Hemställan om lagöversyn koncerndefinition

Bokföringsnämnden (BFN) hemställer att 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ändras så att det klargörs att ett företag som har kontroll över en annan juridisk person anses vara moderföretag, oavsett om det äger andelar i den andra juridiska personen eller ej.

I samband med lagstiftningsarbetet bör frågan om ett företag kan ha mer än ett moderföretag analyseras.

En ändring av 1 kap. 4 § ÅRL förutsätter att motsvarande ändringar görs i bl.a. aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och stiftelselagen (1994:1220).

Hemställan

Hemställan om lagöversyn – Bestämmelsen om undertecknande av årsredovisningen i årsredovisningslagen

BFN har den 13 november 2020 beslutat att göra en hemställan till Justitiedepartementet om översyn av bestämmelsen i årsredovisningslagen om undertecknande av årsredovisningen. Bokföringsnämnden hemställer att Justitiedepartementet överväger om bestämmelsen om undertecknande i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen bör ändras eller kompletteras.

Syftet med den önskade översynen är att klargöra innebörden i och syftet med bestämmelsen i 2 kap. 7 § sjätte stycket årsredovisningslagen, att det av årsredovisningen ska framgå vilken dag som den undertecknades.

Från redovisningssynpunkt finns det ett behov av att årsredovisningen innehåller uppgift om det datum då företaget beslutade om årsredovisningens innehåll. En årsredovisning kan dock inte anses helt färdigställd – upprättad –  förrän den är undertecknad av samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören. Det torde dessutom vara först vid tidpunkten för undertecknande som styrelseledamoten och den verkställande direktören ikläder sig det fulla ansvaret för årsredovisningen. Den ordning som nuvarande lagtext ger uttryck för fyller därför ett behov. Det talar för att det bör finnas två krav på datering, dels det nuvarande kravet på angivande av datum för undertecknande, dels ett särskilt krav på att årsredovisningen, för det fall att den avges genom ett särskilt styrelsebeslut, också innehåller uppgift om dagen för detta styrelsebeslut.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Ändring i bilaga 1 till årsredovisningslagen

BFN har den 8 december 2017 beslutat att göra en hemställan till Justitiedepartementet om ändring i uppställningsformen för balansräkningen i bilaga 1 till årsredovisningslagen (1995:1554). Syftet med den önskade ändringen är att redovisningen av eget kapital för bl.a. stiftelser och ideella föreningar ska anpassas till behov och utvecklad praxis i dessa företag.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Ändring av inkomstskattelagen med anledning av K3

BFN har den 28 september 2009 beslutat att göra en hemställan till Finansdepartementet om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Syftet med de önskade ändringarna är att kunna få så bra redovisningsnormer som möjligt. BFN vill skriva regler i K3 som bygger på de regler som utarbetats av International Accounting Standards Board (IASB) för onoterade företag, IFRS for Small and Medium-sized entities (SME). Enligt BFN är den enskilt viktigaste frågan att lösa den om redovisning av skatter. Skulle reglerna i SME föras in direkt i svenska redovisningsnormer utan justering av IL skulle företag inte kunna göra avsättningar till periodiseringsfonder eller använda de förmånliga reglerna för räkenskapsenlig avskrivning. Förslagen i hemställan löser dessa problem utan att ge företagen mer utdelningsbara medel. Detta genom att skattemässigt avdrag bara ska godtas i de fall redovisningen resulterar i att företagets fria egna kapital reduceras. Det fria egna kapitalet kan däremot reduceras på annat sätt än via förändring av en obeskattad reserv i resultaträkningen. Dessutom föreslås en del andra ändringar för att K3-reglerna ska kunna ligga så nära SME som möjligt.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Pensionsutfästelsers kapitalvärde

BFN har den 13 oktober 2005 beslutat att göra en hemställan till Justitiedepartementet om ändring av reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. BFN föreslår att bestämmelsen om beräkning av kapitalvärdet ändras för att möjliggöra en alternativ värdering av de pensionsutfästelser som är kopplade till utfallet av en tillgång, t.ex. en kapitalförsäkring. BFN föreslår även att den jämförelse med pensionsreserven som alltid ska föregå en minskning av posten Avsatt till pensioner begränsas till att avse endast den del av pensionsreserven som motsvarar de utfästelser som företaget valt att redovisa under nämnda rubrik, och inte som idag omfatta arbetsgivarens hela pensionsreserv.

Hemställan

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-03-31