2022

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2022.

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar bland annat i föreskrifter om kapitaltäckning för mycket stora värdepappersbolag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Förslag: Infrastrukturdepartementet: Förslag till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Förslag: Remittering av Promemoria Utkast till lagrådsremiss "Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall"

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av PM Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Ekonomistyrningsverket: Remiss av statliga inrapporteringskoder, S-koder (dnr. 2022-01573)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Ekonomistyrningsverket: Remiss av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd, ESVFA (dnr. 2022-00236)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Polismyndigheten: Förslag till föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: BAS: Remiss Ny struktur av BAS-kontoplanen

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Regeringskansliet: Remiss SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning, Fi2022/01841

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet, Fi2022/01386

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansinspektionen: Remiss– Förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker, Fi 21-29976

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansinspektionen: Remiss – förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av Skatteverkets promemoria" Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Finansdepartementet Remittering - Promemoria En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Regeringskansliet: Remiss av utkast till förordning om elpriskompensation

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finans­departementet: Remittering av "Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU"

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finans­departementet: Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU .4/2-22

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Riksarkivet: Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) Remiss av FormatE

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-27