2020

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2020.

Förslag: Finansdepartementet: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare sou 2020:50

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansinspektionens: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Betänkande En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31), Fi2020/02542/S2

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen, Dnr Fi2020/03996

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Boverket: Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare, diarienummer 4104/2020

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslag (2020)

Förslag: Näringsdepartementet: Remiss av promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, Fi2020/03296/S3

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslag (2020) , Förslag, bilaga (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Justitiedepartementet: Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Kulturdepartementet: Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Betänkandet (2020)

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2020)

Förslag: Skatteverket: Förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister - kontrollsystem till kassaregister SKVFS 2020:X (dnr. 8-232479), följdändringar i SKVFS 2014:9 (dnr. 8-233348) och följdändringar i SKVFS 2014:10 (dnr. 8-233389)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget (2020) , Förslaget (2020) , Förslaget (2020) , Förslaget (2020) , Förslaget (2020)

Förslag: Finansdepartementet: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Utrikesdepartementet: Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Utrikesdepartementet: Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Justitiedepartementet: Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2019)

Förslag: Finansdepartementet: En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Betänkandet (2019)

Förslag: Finansdepartementet: Justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: Finansdepartementet: Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian (2020)

Förslag: MSB: Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Remissvar: BFN:s remissvar , BFN:s svar Bilaga 1 , BFN:s svar Bilaga 2

Till förslaget: Förslaget (2020) , Förslaget (2020) , Förslaget (2020) , Förslaget (2020)

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-27