2021

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2021.

Förslag: Justitiedepartementet: Promemoria Tryggare bostadsrätt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Näringsdepartementet: Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansinspektionen: Finansinspektionens förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning avseende IFRS 4 och IFRS 17, FI dnr 21-23120

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av promemorian Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finans­departementet: Remiss av Promemoria om höjd omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansinspektionen: Promemorian Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Remiss SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto — schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Ekonomistyrningsverket: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Justitiedepartementet: Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt Ds 2021:15

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år Fi 2021/02354

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Justitiedepartementet: Betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansinspektionen: Förslag om upphävande av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Riksarkivet: Om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning, Fi2021/01011

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Justitiedepartementet: Svar på inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering (Ju2021/01682)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslag 2021

Förslag: Finansinspektionen: Förslag till nya allmänna råd i konsumentförhållanden

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansinspektionen: Finansinspektionen Nya föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: En gemensam angelägenhet SOU 2020:46

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av promemorian Nedstängningsstöd

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av promemorian Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare sou 2020:50

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-27