Arkiv hemställan om lagändring

Hemställan om lagändring – Mervärdesskatt enligt en kontantmetod

BFN beslutade vid sitt sammanträde den 11 april 2005 att göra en hemställan till Finansdepartementet om lagändring som möjliggör redovisning av mervärdesskatt enligt en kontantmetod för mindre enskilda näringsidkare och mindre handelsbolag som ägs av fysiska personer. Lagändringen är en förutsättning för att kunna genomföra BFNs förslag till förenklade redovisningsregler för mindre enskilda näringsidkare och mindre handelsbolag som ägs av fysiska personer. Justitiedepartementet har i en promemoria föreslagit att företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning ska få upprätta bokslut i förenklad form. Ett sådant företag förslås också löpande under året få bokföra enligt kontantmetoden. För att dessa förenklingar ska kunna genomföras måste också redovisningsreglerna för mervärdesskatt förenklas för de berörda företagen.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Gemensam verifikation

BFN har den 13 oktober 2005 beslutat att göra en hemställan till Justitiedepartementet om ändring av 5 kap 6 § tredje stycket i Bokföringslagen (1999:1078; BFL). BFN föreslår att bestämmelsen ändras så att det där klargörs att gemensam verifikation får användas vid kontantförsäljning som registrerats i ett kassaregister om det är förenat med svårighet att upprätta fullständiga verifikationer.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Språk i bokföringen

BFN har vid sitt sammanträde den 1 april 2004 beslutat att skicka en skrivelse till regeringen. I skrivelsen hemställer BFN att regeringen ska ta initiativ till att Bokföringslagen (1999:1078; BFL) kompletteras med bestämmelser som anger vilka språk som får användas i bokföringen och/eller vem som skall svara för översättningskostnaden vid granskning. I redovisningslagstiftningen finns bestämmelser om språk endast för årsredovisningen och årsbokslutet. Nämnden framhåller att en tolkning av BFL lätt leder till slutsatsen att antingen alla språk utom svenska är förbjudna eller att samtliga främmande språk kan användas i bokföringen och att ingendera av dessa tolkningar leder till något bra resultat.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Undertecknandet av årsredovisning

FAR har i en skrivelse till BFN föreslagit att BFN genom normgivning förtydligar ansvaret för den som avger en årsredovisning. FAR anser att en underskriftsmening bör införas i årsredovisningar. BFN är positiv till FARs förslag men anser att frågan lämpligen bör behandlas i lagstiftning och inte i kompletterande normgivning. BFN redovisar sin syn i en hemställan till regeringen.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Reglerna för bokslut i enskild näringsverksamhet

BFN beslutade vid sitt sammantäde den 10 juni 2002 att göra en hemställan till Justitiedepartementet om lagändring av reglerna för bokslut i enskild näringsverksamhet. BFN föreslår att reglerna om hur ett bokslut i en enskild näringsverksamhet skall vara utformat ändras så att sådana företag inte behöver följa årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL). De skall i stället följa bokföringslagen (1999:1078; BFL) och god redovisningssed. BFN har för avsikt att samtidigt som denna lagändring träder ikraft presentera en vägledning med starkt förenklade redovisningsregler för enskilda näringsidkare. Denna vägledning kommer att utgöra god redovisningssed för de enskilda näringsidkarna.

Hemställan

Hemställan om lagändring – Kontantmetoden

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade vid sitt sammanträde den 10 juni 2002 att göra en hemställan till Justitiedepartementet om lagändring av reglerna för den s.k. kontantmetoden enligt 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena bokföringslagen (1999:1078; BFL). BFN föreslår i sin hemställan att reglerna ändras så att det formellt blir möjligt för alla företag, i vilka den årliga nettoomsättningen normalt inte uppgår till mer än ett belopp motsvarande tjugo prisbasbelopp, att kunna tillämpa bestämmelserna.

BFN har även bifogat ett lagförslag (bilaga 1) och en författningskommentar (bilaga 2) till sin hemställan.

Hemställan
Lagförslag (bilaga 1)
Författningskommentar (bilaga 2)

Hemställan om lagändring – Retroaktiva ändringar av tidigare fastställda bokslut, m.m.

Bokföringsnämnden har vid sitt sammanträde den 19 april 2002 gjort en hemställan till Justitiedepartementet rörande möjligheten att göra ändringar i tidigare fastställda bokslut. BFN föreslår i sin hemställan att Justitiedepartementet skall överväga om redovisningslagstiftningen bör förtydligas så att det tydligt framgår att ändrade bokslut inte är tillåtna. BFNs grundinställning är i och för sig att det inte finns något stöd i gällande lagstiftning för hittillsvarande praxis, där ändrade bokslut godtagits både av myndigheter, domstolar och yrkesverksamma inom redovisningsområdet. BFN föreslår vidare att det lagregleras hur fel som upptäcks efter att en årsredovisning eller ett årsbokslut beslutats skall rättas.

BFN har även bifogat ett lagförslag (bilaga 1) och en författningskommentar (bilaga 2) till sin hemställan. I hemställan hänvisas vidare till ytterligare två bilagor, som består av skrivelser från Riksskatteverket. De sistnämnda två skrivelserna finns inte tillgängliga på BFNs webbplats.

Hemställan
Lagförslag (bilaga 1)
Författningskommentar (bilaga 2)

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-06